Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien hallintaan ja riskinjakoon on tarpeen kehittää uusia toimintatapoja ja kannusteita

Kirsti Vilén Julkaisupäivä 4.10.2022 13.42 Blogit

Riskinjaon menetelmien ja työkalujen kehittäminen kannustaa julkisia hankkijoita uusien ratkaisujen ja teknologioiden hankintaan. Keväällä 2022 valmistunut selvitys tuotti konkreettista tietoa hankintoihin liittyvien riskien jakamisen mekanismeista ja käytännön toteutustavoista. Selvitys korostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä innovatiivisten ja kestävien hankintojen riskien hallinnassa ja jakamisessa.

Hankinnoissa kyse on merkittävästä julkisten varojen käytöstä. Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa 47 miljardia euroa vuodessa. Yrityksiltä julkinen sektori ostaa tavaroita, palveluita ja rakennusurakoita vuosittain 31 miljardilla eurolla. Mitä ja miten julkinen sektori hankkii, ei vaikuta vain palvelujen laatuun vaan myös siihen, miten markkinat kehittyvät sekä yritykset innovoivat ja kasvavat.

Hallitusohjelman mukaan innovatiivisten julkisten hankintojen käyttöä lisätään ja siten kehitetään palveluja, luodaan kasvua ja mahdollistetaan referenssimarkkinoiden kehittymistä. Tavoitteena on, että julkisilla hankinnoilla vahvistetaan teknologista kehitystä, mutta myös laajemmin kestävää kehitystä, innovatiivisuutta ja elinkaaritaloudellisuutta sekä tuetaan julkisen sektorin uudistumiskykyä.

Monipuolinen vuorovaikutus palvelujen käyttäjien ja yritysten kanssa on yksi tärkeä tapa hallita innovaatioriskiä

Innovatiivisella julkisella hankinnalla tarkoitetaan uuden tai merkittävästi parannetun tavaran tai palvelun hankintaa, jolla parannetaan julkisen palvelun tuottavuutta, laatua, kestävyyttä tai vaikuttavuutta. Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan edesauttaa vähäpäästöisten teknologioiden kehitystä, ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja ja nopeuttaa esimerkiksi kiertotaloudessa tarvittavien liiketoimintamallien kehittämistä. Samalla kannustetaan yrityksiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä vauhditetaan uusien ratkaisujen leviämistä.

Innovatiivisten ratkaisujen hankintaan liittyy suurempi epävarmuus ja riski kuin tavanomaisten ratkaisujen hankintoihin. Uutuudesta johtuvat riskit koskevat yleensä ratkaisun teknistä toimivuutta, mutta ne voivat koskea myös rahoitusta, markkinoita ja palvelun hyväksyttävyyttä. Monipuolinen vuorovaikutus palvelujen käyttäjien ja yritysten kanssa on yksi tärkeä tapa hallita innovaatioriskiä.

Riskien hallinnassa on kyse innovatiivisten ratkaisujen avulla saavutettavien hyötyjen ja korkeamman riskin välisestä tasapainosta

Käytännön keinoja innovatiivisten hankintojen riskinhallintaan ovat vuorovaikutus ja informaatio, hankintamallit, sopimusehdot ja taloudelliset keinot. Selvityksen yksi keskeinen johtopäätös on, että innovatiivisten hankintojen riskien hallinnassa on pitkälti kyse innovatiivisten ratkaisujen avulla saavutettavien hyötyjen ja korkeamman riskin välisen tasapainon hallinnasta. 

Tutkijat suosittelevat esikaupallisten hankintojen laajempaa hyödyntämistä ja innovatiivisten hankintojen rahoituksen kehittämistä

Raportti sisältää kymmenen kehittämissuositusta, jotka koskevat osaamisen ja innovatiivisten hankintojen rahoituksen kehittämistä sekä markkinoiden ja ekosysteemien edistämistä. Rahoituksen kehittämisen osalta tutkijat suosittelevat esikaupallisten hankintojen kansallisista ohjelmallista tukea toimintamallin laajemmaksi hyödyntämiseksi Suomessa. Esikaupallisten hankintojen avulla voidaan pienentää erityisesti uuden teknologian soveltamiseen liittyviä riskejä. Myös erityyppisten uusien ratkaisujen pilotointiin ja demonstrointiin soveltuvat hankintamallit tulisi kuvata ja niiden hyödyntämistä systemaattisesti edistää.

Tutkijat näkevät tarpeen toimialariippumattomalle investointituelle, joka tulisi rajata selvästi laatuaan ensimmäisiin (first of a kind) toteutuskohteisiin, joissa on tavanomaista korkeammat teknologiset ja toiminnalliset riskit. Toinen mahdollinen tukimuoto voisi olla vaikuttavuusperusteinen investointituki hankintoihin, jossa ei ole vahvaa teknologista tai toiminnallista uutuutta ja siten tavanomaista korkeampaa riskiä, mutta suuri potentiaalinen vaikuttavuus (esim. päästövähennys tai hyvinvointivaikutus). Raportti sisältää lisäksi toimenpidesuosituksen riskitakuun sisällyttämisestä lisäelementtinä investointitukiin. Se tulisi kohdistaa tarkkaan yksilöityihin uuden teknologian soveltamiseen liittyviin riskeihin ja takuu tulisi jakaa tilaajan ja toimittajan kesken.

Innovatiivisten hankintojen rahoituksen kehittämisen lisäksi raportti sisältää osaamisen kehittämiseen, tilaajien yhteistyöhön, immateriaalioikeuksiin, data-rajapintoihin ja tutkimus-, arviointi- ja vaikuttavuustietoon liittyviä suosituksia. KEINO-osaamiskeskus valmistelee osaltaan toimia selvityksen suositusten pohjalta.

Riskienhallinnan keinot

Taulukko riskienhallinnan keinoista

Lähde: Valovirta, Ville ym.: Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2022:36.

Lisätietoja:

Teksti: neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.