1 Kestävän talouden Suomi

Ilmastonmuutoksen torjunta, talouden rakennemuutos ja kilpailukyky

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Julkisen talouden kehysjärjestelmän toiminta ja kehittämistarpeet

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Julkisen talouden kehysjärjestelmän toiminta ja kehittämistarpeet
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Kiinteistöjen arvonkehitys ja lainsäädännön vaikutukset sekä toimivuus

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Monipaikkaisuuden vaikutukset kuntien taloudelle

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Monipaikkaisuuden vaikutukset kuntien taloudelle
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Pellervon taloustutkimus

Pienyritysluotonannon sääntelyvaihtoehdot

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Talousjärjestelmän muutospaineet ja valtion rooli taloudessa

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
ECONCHANGE
Päättynyt
Demos Helsinki, OECD, BIOS-tutkimusyksikkö

Tuottavuuden edistäminen eri politiikkasektoreilla

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Päättynyt
Työn ja talouden tutkimus Labore, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Hanken, Lapin yliopisto, Aalto yliopisto

2 Hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus sekä asuntopolitiikka

Elinkaaripäästöihin pohjautuvan kulutusverotuksen mahdollisuudet

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Elinkaaripäästöihin pohjautuva kulutusverotus (EKUVE)
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE

Kestävä kulutus ja ohjauskeinot

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Kestävän kulutuksen ohjauskeinot (KULO)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE

Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)
Päättynyt
FCG Finnish Consulting Group, MDI, Tahituuri Oy, Kuntaliitto

Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitejärjestelmän uudistus

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Merenpohjan mineraalien hyödyntämistä koskeva lainsäädäntö

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Merenpohjan mineraalien hyödyntämisen lainsäädäntö ja kehittäminen
Käynnissä
Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Erkki Hollo, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy

Oppilaitosrakennusten kunnon ja sisäilmaston nykytilanne

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke)
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto, Kuntaliitto

Pohjaveden ympäristölaatunormit pilaantumisen ja puhdistustarpeen osalta

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien mitoituksen resilienssi

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentäminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi

Suomen Agenda2030 -toimeenpanon arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Suomen Agenda2030 -toimeenpanon arviointi
Päättynyt
4FRONT, Tampereen yliopisto, Frisky & Anjoy

Talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen, varastointi ja poistoratkaisut

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Hiilidioksidin Käyttö ja Poisto (Carbon dioxide usage and removal)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy

3 Suomi kokoaan suurempi maailmalla

EU-urien edistämistoimet – kansainvälinen vertailu

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
EU-urien edistämistoimet (EURIETO)
Päättynyt
KPMG Oy, 4FRONT Oy, Turun yliopisto

Monenkeskisen yhteistyön muutokset Suomen näkökulmasta

Vastuuministeriö ulkoministeriö

Suomalaisyritysten kohtaamat kaupanesteet

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Kaupan esteet ja niiden vaikutukset
Päättynyt
Etlatieto

Suomen Afganistaniin kohdistamien kriisinhallintatoimien vaikuttavuus

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen
Päättynyt
Comprendum Oy, Laurea AMK, Security Analysis Oy, Vaikuttava yritys Oy, eWeLConsulting, Perspectum, Ilona Kuusi, Inclus Oy, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Maanpuolustuskorkeakoulu

4 Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

Englannin kielen käyttö julkisissa yhteyksissä

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto

Monimuotoisten perheiden kohtaamat lainsäädännölliset haasteet

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Laki ja perheiden monimuotoisuus
Päättynyt
Sateenkaariperheet ry, Kela, Väestöntutkimuslaitos, Legal lounge

Naisiin kohdistuva digitaalinen väkivalta

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Siviilivalmiuden järjestelmän kehittämistarpeet

Vastuuministeriö sisäministeriö
Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen
Päättynyt
Vaasan yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Kuntaliitto, Vantage Consulting, Pelastusopisto

Sosiaalisen median hyödyntäminen suuronnettomuuksissa ja johtamisessa

Vastuuministeriö sisäministeriö
SOME PELASTAA – Sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa (SOPU)
Päättynyt
Vaasan yliopisto, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu

Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteys turvallisuuteen

Vastuuministeriö sisäministeriö

Viranomaisten oma-aloitteinen tietojenvaihto

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto)
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto / Oikeustieteiden laitos, Poliisiammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Örebro universitet, Merete Havre, Kärt Salumaa-Lepik

5 Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous

Kotimaista kalaa ravinnoksi monipuolisemmin ja turvallisemmin

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Kotimaista kalaa ravinnoksi monipuolisemmin ja turvallisemmin (EU-kalat IV)
Käynnissä
Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Luonnonvarakeskus Luke, Suomen ympäristökeskus SYKE

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi
Päättynyt
Ramboll Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimien kokonaiskustannukset

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen zoonoositilanne ja -riskit yhteisen terveyden näkökulmasta

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta
Päättynyt
Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

6 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmat tasa-arvopolitiikan työvälineenä

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Kuntien myöntämät yritystuet Suomessa

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Listayhtiöiden hallitukset ja johtoryhmät – naisten urakehityksen haasteet

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Labore

7 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Digitaalisten palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Digitaalisten palvelujen vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Päättynyt
NHG Finland, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto

Ekologisesti kestävä kehitys osana sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Ekologisesti kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet ja ohjausmekanismit (EKO-SOTE)
Päättynyt
Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Demos Helsinki

LASTA-seula -mallin vaikuttavuus lapsiin kohdistuvien rikosten ehkäisyssä

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)
Päättynyt
MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, MIELI Suomen mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Mielenterveyden keskusliitto ry

Sairauspäivärahakausien tarkistuspisteet: kuntoutus ja työhön paluu

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa
Käynnissä
Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto

8 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteiden toteutuminen

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset
Päättynyt
VATT, LABORE, Jyväskylän yliopisto

Kulttuurihyvinvoinnin kustannushyötyvaikutukset

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukio-opiskelijoiden ainevalintojen syyt ja niiden suhde tasa-arvoon

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

Missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kulmakivet ja Suomen toimintamalli

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Suomen missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kulmakivet (FIMO)
Päättynyt
Demos Helsinki, 4FRONT, BIOS-tutkimusyksikkö, University College London – Institute for Innovation and Public Purpose

Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen
Päättynyt
Etlatieto Oy, Hanken Svenska Handelshögskolan / IPR University Center

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)
Päättynyt
Demos Helsinki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot
Päättynyt
Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Silta-Valmennusyhdistys, Petteri Lillberg