Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Tieto käyttöön – lunastetaanko lupaus?

Sanna Malkki Julkaisupäivä 31.10.2018 11.32 Blogit

Miten tutkijat ja ministeriöiden asiantuntijat kokevat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanketyöskentelyn? Tulevatko hankkeiden tulokset käyttöön ja päätöksenteon tueksi? Muun muassa näihin kysymyksiin vastauksia on saatu palautekyselyillä, joita on kerätty vuonna 2015 päättyneistä hankkeista alkaen. Tulokset ovat myönteisiä.

Hankkeita arvioidaan niiden päättymisen jälkeisillä palautekyselyillä sekä myöhemmin lähetettävillä, pidemmän aikavälin vaikuttavuutta arvioivilla jälkiseurantakyselyillä. Tavoitteena on selvittää, missä ja miten hankkeissa tuotettua tietoa on hyödynnetty ja miten hankkeiden tulokset ovat tukeneet päätöksentekoa. On myös tärkeää saada sekä tietoa hanketyöskentelyn onnistumisesta että välineitä VN TEAS -toiminnan kehittämiseen.

Palautekyselyihin on vastannut 160 tutkijaa ja 196 eri ministeriöiden asiantuntijaa. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tuotettua tietoa todella hyödynnetään. Vastaajilla on mahdollisuus jättää tarkempia huomioita avovastausten muodossa, joista ilmenee yksityiskohtaisemmin, miten ja missä hankkeiden tuloksia on käytetty. Avovastauksissa on myös tuotu esille, miten toimintaa voitaisiin kehittää. 

Tuotettua tietoa hyödynnetään politiikkatoimien valmistelussa

Ministeriöiden asiantuntijoille suunnatussa jälkiseurantakyselyssä myönteisin arvio on saatu kysymykseen ”oletko hyödyntänyt tietoa omassa työssäsi”. Peräti kahdeksan kymmenestä vastaajasta kokee näin. Seitsemän kymmenestä vastaajasta on myös sitä mieltä, että tuotettua tietoa on kyetty hyödyntämään uusien politiikkatoimien suunnittelussa ja/tai niiden valmistelussa.

Hankkeessa toteutui hyvin tieteellisen tiedon tuottamisen ja hallinnollisten johtopäätösten esittämisen yhteispeli ja vuorovaikutus.

Hanke oli hyvin laaja-alainen kattaen työ- ja sosiaalipoliittisia sekä koulutuspoliittisia näkökulmia. Myös politiikka- ja toimenpidesuositukset kattavat kaikki em. politiikka-alueet. Hankkeen vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä yli hallituskausien. Esim. koulutuspoliittiset toimet hyötyivät hankkeesta välittömästi.

Tietoa hyödynnettiin kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa.

 

Tutkijoille VN TEAS -hankkeisiin osallistuminen mahdollistaa yhteistyön tiedon hyödyntäjien eli ministeriöiden kanssa, ja palautteen mukaan kahdeksan kymmenestä tutkijasta on tätä mieltä. Lisäksi seitsemän kymmenestä on sitä mieltä, että tuotettua tietoa on pystytty hyödyntämään myös muissa selvitys- ja tutkimushankkeissa.

Sidosryhmätyöskentely oli hankkeessamme oleellista. Niiden yhteydessä verkostoiduttiin tiedon hyödyntäjien kanssa ja aktivoitiin vanhoja yhteyksiä. Näiden kanssa on syntynyt monia uusia aloitteita ja keskusteluja.

Hankkeiden tuloksia hyödynnetään vastausten perusteella muun muassa politiikkatoimien valmistelussa, lainsäädännön linjauksissa ja tausta-aineistona, hallituksen kärkihankkeiden valmistelussa, uusien ohjauskeinojen suunnittelussa ja neuvotteluiden pohjana. Tuotettua tietoa käytetään myös valtioneuvoston ulkopuolella eri yhteyksissä, kuten erilaisissa yritysten ja järjestöjen seminaari- ja keskustelutilaisuuksissa, korkeakoulujen pääsykoeaineistona, koulutusohjelmien suunnittelussa sekä julkisessa keskustelussa laajemminkin. Tuloksiin viitataan myös muissa tutkimuksissa.

Tutkimuksen tuloksiin on viitattu useissa muistioissa. Tutkimustulokset nousivat vahvasti esille myös mediassa ja osaksi myös sitä kautta herättivät poliittista keskustelua aiheen ympärillä.

Hanketoimijat ja ohjausryhmäläiset suhtautuvat siis verrattain positiivisesti VN TEAS -rahoitusmuotoon. Toisaalta vastaukset ovat antaneet myös oivallisia eväitä toiminnan kehittämiseen. Saadun palautteen pohjalta on muun muassa kokeiltu tutkimusteemojen yhteiskehittämistä sekä täsmennetty tietotarvekuvausten laadinnan ja ohjausryhmien tehtävien ohjeistusta.

Palautekyselyitä tullaan jatkamaan vastaisuudessakin. Selvitys- ja tutkimustoiminnan hankehallintaan kehitetään parhaillaan sähköistä asiointijärjestelmää, johon myös palautekyselyt liitetään jatkossa. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva toiminnan vaikuttavuudesta.

Tutustu tarkemmin:

Teksti: Sanna Malkki, valtioneuvoston kanslia

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.