Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen

Asunto-osakeyhtiön purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan rakennushanketta, jossa yhtiön omistama
vanha asuinrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan sitä suurempi kerrosala ja enemmän asuntoja.
Tämä julkaisu käsittelee tämän tyyppistä hanketta pääasiassa vanhan asuinrakennuksen omistavan
asunto-osakeyhtiön kannalta. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa sen arvioimiseksi, minkälaisia vaikutuksia
purkavaa lisärakentamista koskevan päätöksenteon helpottamisella (siirtyminen yksimielisestä päätöksenteosta
määräenemmistöpäätökseen) olisi osakkaille ja muille sidosryhmille. Tutkimusmenetelmiä
ovat olleet kirjallisuustutkimus, henkilökohtaiset haastattelut, vuorovaikutteiset työpajat ja vertailulaskelmien
laatiminen.

Verrattuna perusteellisesti korjattuun vanhaan rakennukseen ja asuntoihin, purkavan lisärakentamisen
yhteydessä uusi rakennus voidaan suunnitella paremmin asumistarpeita vastaavaksi esimerkiksi asuntojen
koon ja esteettömyyden osalta. Nämä ominaisuudet voivat olla ratkaisevia tietyille osakasryhmille
(mm. ikääntyneet, liikuntarajoitteiset). Purkavan lisärakentamisen koko prosessi voi kestää jopa 6-10
vuotta. Purkavan lisärakentamisen hankkeessa puututaan tavanomaista peruskorjaushanketta ja siihen
mahdollisesti liittyvää lisärakentamista huomattavasti tuntuvammin osakkaan hallintaoikeuteen ja oman
asunnon suojaan. Osakkaiden päätöksentekoon purkavasta lisärakentamisesta näyttäisi liittyvän siitä
syystä paljon tunteita.