Biotalous ja cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset

Suomella on monipuolista cleantechiin ja biotalouteen liittyvää osaamista ja valmius ratkaista kestävään hyvinvointiin liittyviä haasteita sekä Suomessa että globaalisti. Biotalous ja cleantech nähdään Suomessa strategisesti tärkeinä painopistealueina. Kansallinen biotalousstrategia ja hallituksen cleantechstrategia julkaistiin toukokuussa 2014.

Strategioiden päivitystä tukemaan toteutettiin valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana (CLEANBIO). Sen tavoitteena oli tunnistaa strategioiden toimenpiteillä tähän mennessä saavutettu kehitys ja tarkastella sitä, ovatko strategioiden toimenpiteet oikein kohdistettuja vastaten biotalous- ja cleantech-markkinoiden jatkuvasti muuttuvan kentän tarpeisiin sekä tuottaa
kehitysehdotuksia toimenpiteisiin.

Vaikka tilastollisesti strategioiden onnistumista ei voi arvioida, strategioita on yleisesti ottaen pidetty hyvinä. Strategiaprosesseja tulisi kuitenkin uudistaa ja tavoitteiden mitattavuus varmistaa. Lisäksi tulisi entistä enemmän tukea systeemistä muutosta ja yritysten kansainvälistymistä, hyödyntää verkostoja sekä turvata pitkän aikavälin toimintaedellytykset.

Liite A Haastattelut ja sidosryhmätilaisuus, osallistujat ja keskeiset opit
Liite B Cleantechin ja biotalouden toteutunut kehitys vuoteen 2013 asti Ympäristöliiketoimintaaineiston
perusteella
Liite C Skenaariotarkastelut metsäbiomassaan perustuvan biotalouden kehityksestä Suomessa
Liite D Yritysesimerkkien vaikutuspolut