Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus

Hankkeessa tarkasteltiin ratkaisuja, jotka edistävät ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla ja asumisratkaisuissa. Lisäksi tarkasteltiin keinoja edistää yhteisöllisyyttä erityisesti muistisairaiden ihmisten palveluasumisessa. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia yhteisöllisellä toiminnalla on vanhojen ihmisten hyvinvointiin. Toimintamalleja kartoitettiin sekä Suomesta että ulkomailta. Hankkeessa tehtiin laaja kirjallisuuskatsaus ja haastateltiin asiantuntijoita viranomaisia ja palveluntuottajia. Hankkeessa kerättiin myös tapaustutkimusaineisto, joka koostuu asukkaiden yksilö- ja ryhmähaastatteluista, asukaskyselyistä, havainnoinnista ja visuaalisesta aineistosta.

Hankkeen tulosten mukaan yhteisöllinen toiminta edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja osallisuutta
yhteisössä. Yhteisöllinen toiminta lisää sosiaalisia kontakteja ja helpottaa vastavuoroista auttamista. Lisäksi se vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Onnistuneet toimintamallit ovat asukaslähtöisiä ja perustuvat asukkaiden, järjestöjen, kuntatoimijoiden ja palveluntuottajien yhteistyöhön. Esteettömät ja turvalliset asuinympäristöt sekä monimuotoiset yhteiset sisä- ja ulkotilat edistävät yhteisöllisyyttä. Valtio voi tukea yhteisöllisyyttä asuinalueilla ja asumisessa taloudellisesti sekä palvelu- ja muiden suositusten kautta. Kuntien on tarpeellista sisällyttää yhteisöllinen toiminta palvelusopimuksiin ja toiminta-avustuksiin, sekä lisätä ikääntyneiden osallistumista asuinalueensa ja asumisensa suunnitteluun esimerkiksi asukasfoorumien ja osallistavan yhdyskuntasuunnittelun
keinoin.