Kansainvälinen selvitys velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta

Velkakonversion käsitettä ei ole Suomen oikeusjärjestyksessä määritelty lain tasolla. Kansainvälisessä oikeuskirjallisuudessa velkakonversio on kuitenkin määritelty uudelleenjärjestely-
instrumenttina, jonka nojalla velallisyhtiön velkojat vaihtavat tai muuntavat osan yhtiön velkamäärästä vastineeksi velallisyhtiön osakkeista tai osakepääomasta. Konversio voidaan toteuttaa eri valtioiden oikeusjärjestysten rajoissa eri tavoilla, mutta lopputuloksena on aina velallisyhtiön maksamattoman velan täysimäärinen lakkaaminen tai osittainen väheneminen suoritettavan vaihdon tai muunnon johdosta.

Yritysrahoituksen kansainvälistymisen ja monipuolistumisen sekä finanssikriisiä seuranneen rahoitusjärjestelmän murroksen, kuten pankkirahoituksen kiristymisen johdosta on ollut tarpeen arvioida kansallisen yrityssaneerausta
ja yritysjärjestelyjä koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita -ja mahdollisuuksia. Arvioinnin suorittaminen edellyttää ensi vaiheessa riittävän laajaa ja kattavaa kansainvälistä selvitystä merkityksellisten verrokkivaltioiden yhtiö-, maksukyvyttömyys- ja yritysjärjestelylainsäädännöstä. Selvityksessä tarkasteltaviksi verrokkivaltioiksi ovat valikoituneet Ruotsi, Tanska, Yhdistynyt Kuningaskunta, Amerikan Yhdysvallat, Alankomaat, Saksa, Ranska sekä Sveitsi.

Tutkimusmenetelminä ovat olleet verrokkivaltioihin sijoittautuneiden asiantuntijaorganisaatioiden antamien kirjallisten vastausten kerääminen ja jalostaminen, relevantin säädöspohjan, oikeuskirjallisuuden sekä oikeuskäytännön tutkiminen, asiantuntijahaastattelut sekä oikeusvertailu.

Verrokkivaltioita koskevan selvityksen lisäksi julkaisu sisältää johdannon, aihealuetta koskevan Suomen nykyisen oikeustilan kuvauksen sekä yhteenvedon, jossa on esitetty joitain ajatuksia siitä, millaisia seikkoja sääntelyssä tulisi huomioida, mikäli velkakonversio päätettäisiin ottaa tulevaisuudessa osaksi maksukyvyttömyys- ja yhtiöoikeudellista lainsäädäntöämme.