Selvitys metaanilla toimivien kaasuajoneuvojen käyttörajoituksista maanalaisissa tiloissa

Tässä työssä on verrattu kaasupolttoaineiden riskejä nestemäisiin polttoaineisiin maanalaisissa tai muuten suljetuissa tiloissa. Selvityksen tavoitteena on ollut yhtäältä luoda käsitys kaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttökieltotilanteesta Suomessa sekä kahdessa vertailumaassa, ja toisaalta vertailla kaasukäyttöisten ajoneuvojen riskejä nestepolttoainetta käyttävien ajoneuvojen riskeihin kyseisissä tiloissa.

Työssä referoidut tilastot osoittavat, että polttoaineen merkitys onnettomuustiheydessä ei ole merkittävä. Suoritettu vertaileva riskinarviointi osoittaa, että kaasukäyttöisten henkilöajoneuvojen riskilisä maanalaisissa tai suljetuissa tiloissa on bensiinikäyttöisiin ajoneuvoihin verrattuna korkeintaan pieni.

Dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin verrattuna kaasukäyttöiset ajoneuvot edustavat jonkinasteista riskilisää, mikä on syytä ottaa huomioon esimerkiksi maanalaisten bussiterminaalien ja vastaavien tilojen suunnittelussa. Riskilisää ei ole perusteltua hallita laajamittaisilla lainsäädännön tai esimerkiksi rakentamismääräysten muutoksilla, vaan tapauskohtaisella harkinnalla.