Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) –hankkeen tavoitteena oli arvioida kotimaisten ilmansaastepäästöjen vaikutuksia pienhiukkaspitoisuuksiin ja niistä aiheutuvien terveyshaittojen kustannuksiin. Laskentamalliin sisällytettiin ilmansaasteiden ympäristöhaitoista vain pienhiukkaspitoisuuksien vaikutus ihmisten terveyteen, sillä pienhiukkaset on merkittävin ihmisten terveyteen vaikuttava ilman epäpuhtaus, ja sen arviointiin on olemassa vakiintuneet laskentamenetelmät. Muita haittoja ja aiempia vastaavia tutkimuksia on tarkasteltu kirjallisuuskatsauksessa.

IHKU-malli on ensimmäinen koko Suomelle tehty, tärkeimmät ilmansaasteet kattava kehikko haittakustannusten arvioitiin. Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Ilmatieteen laitoksen (IL) ja Terveyden
ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kanssa. Kokonaisuudesta vastasi SYKE.

Tässä raportissa esitetään mallinnusmenetelmät, joiden avulla on laskettu hankkeen keskeinen tulos: asiantuntijakäyttöön tarkoitettu haittakustannusmalli. Malli antaa keskiarvioistetut yksikkökustannukset valittujen ilmansaasteiden
aiheuttamille terveyshaitoille päästökorkeudesta ja –sijainnista riippuen.

Helppokäyttöistä mallia voi hyödyntää esimerkiksi ilmansuojelustrategioita suunniteltaessa ja erilaisten toimenpiteiden kustannustehokkuutta vertailtaessa.
Raportissa on myös annettu esimerkkejä mahdollisista sovelluskohteista ja tulosten tulkinnasta. Yksikkökustannukset kotimaisten päästöjen terveyshaitoille ovat suuruusluokaltaan verrattavissa muissa maissa saatuihin tuloksiin, ja
ne osoittavat että päästövähennyksistä on mahdollista saada merkittävää rahallista hyötyä myös Suomessa, jossa hengitysilman pienhiukkaspitoisuudet ovat verrattain alhaisia.