Lainsäädännön arviointineuvoston lausuntokäytäntö vakiintunut – jatkossa kaivataan lisää vuorovaikutusta

Lainsäädännön arviointineuvoston kaksi ensimmäistä vuotta: toimintamallin luomista ja kehittämisen ideoita

Tämä Policy Brief perustuu lainsäädännön arviointineuvoston arvioinnin ensimmäisen vaiheen tuloksiin. Esitetyt havainnot perustuvat neuvoston arvioimien hallituksen esitysten ja niitä koskevien neuvoston lausuntojen läpikäyntiin sekä neuvoston sihteeristön, jäsenten ja lainvalmistelijoiden yhteensä kahdeksaan haastatteluun. Lisäksi 30 lainvalmistelijaa on arvioinut arviointineuvoston toimintaa lainvalmistelijan koulutusohjelmassa.

Lainsäädännön arviointineuvosto on aloittanut työnsä vuonna 2016. Arviointineuvostolla ei ole edeltäjää, joten alkuvaiheessa on luotu toimintamallia neuvoston työlle annettujen resurssien puitteissa. Toiminta on kahtena ensimmäisenä vuonna painottunut lausuntojen antamiseen hallituksen esityksistä. Yhteensä hallituksen esityksiä on tähän mennessä arvioitu reilut 40 kappaletta.

Neuvoston työn tavoitteena on parantaa lainvalmistelun laatua. Laadun parantuminen syntyy kahta kautta: lyhyellä aikavälillä arvioitujen säädösehdotusluonnosten parantumisena lausuntojen huomioimisena säädösten viimeistelyssä ja pitkällä aikavälillä muuttuneina lainvalmistelukäytänteinä ministeriöissä. Tähän mennessä lainvalmistelun laatua on pyritty parantamaan antamalla palautetta erityisesti lakiesitysten vaikutusten arvioinneista. Lausuntojen tekemiseen arviointineuvostolla on selvä rutiini.

Arviointineuvoston lausunnoissa nousee esille samanlaiset vaikutusten arviointien puutteet. Arviointineuvoston kannanotot on huomioitu hyvin säädösehdotusten viimeistelyssä käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arviointineuvosto käsittelee esitysluonnokset pääsääntöisesti alle neljän viikon tavoiteajan.