Kansainvälisistä ratkaisuista oppia lasten ja nuorten palvelujen ohjaukseen

Yhteinen tahtotila, toimintapolitiikka ja hallinnonalojen pysyvät yhteistyörakenteet vahvistamaan lasten ja nuorten hyvinvointia

Uusia ratkaisuja tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja oppimista edistävien palvelujen ohjaukseen ja järjestämiseen tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti. Valmisteilla olevat maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä hallituksen kärkihankkeet vähentävät palveluihin liittyviä pulmia kuten sektorikohtaisuutta sekä tietopohjan ja palvelujen hajanaisuutta. Nämä uudistukset eivät kuitenkaan vähennä suunnittelun lyhytjänteisyyttä tai tuota pysyviä yhteistyörakenteita.

Tutkimuksessa koottiin eri maiden ratkaisuja siitä, miten lasten ja nuorten palveluja ohjataan ja miten ne järjestetään eri hallintokuntien, sosiaali-, terveys- ja opetustoimen yhteistyönä. Tarkastelussa oli Euroopasta ja Oseaniasta 11 maata, joissa tiedettiin olevan lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksiin liittyvää monialaista kehittämistoimintaa. Tiedot kerättiin kirjallisuudesta, verkkosivuilta ja sähköisellä kyselyllä valtionhallinnon asiantuntijoilta.

Johtopäätösten perusteella esitetään seuraavat toimenpide-ehdotukset:
- Lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan yhteisen tahtotilan vahvistamiseksi tarvitaan kansallinen hallinnonrajat ja hallituskauden ylittävä lapsistrategia tai laki.
- Lapsistrategian tai lain jalkauttamiseksi tarvitaan määrävälein päivitettävä toimintaohjelma.
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilan ja palvelujen sekä niiden kustannusten seurannan perustaksi tarvitaan yhteinen kansallinen viitekehys ja tietopohja.
- Palveluiden ohjauksen tehostamiseksi tarvitaan yhteistoimintarakenteet ja sopimukset menettelytavoista (a) ministeriöiden yhteistyötä varten (b) valtion ja maakuntien neuvottelua varten ja (c) maakunnan alueella kuntien ja maakunnan yhteistyötä varten.
- Lasten ja nuorten palvelut tulee koota kokonaisuuksiksi, jotta voidaan varmistaa lapsille, nuorille ja perheille heidän tarpeidensa mukainen apu ja varhainen tuki.