Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita

Tässä selvityksessä on tarkasteltu turvapaikanhakijoiden asemaa oikeusavun asiakkaina. Turvapaikanhakijoiden oikeutta hallintovaiheen oikeusapuun rajoitettiin vuonna 2016 hakijamäärän kasvun aiheuttamaan resurssipulaan vedoten.

Selvityksen tavoitteena on ollut kerätä ja analysoida tietoa oikeusavun lainsäädännöllisten ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksista turvapaikanhakijoiden oikeusavun saatavuuteen ja laatuun sekä heille tarjotun oikeusavun nykytilasta. Selvityksessä on kerätty laaja haastattelu- ja kyselyaineisto turvapaikanhakijoilta, turvapaikkaprosessin toimijatahoilta ja asiantuntijoilta.

Selvityksen johtopäätöksenä ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:
• Oikeusavun saaminen heti turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen on turvattava. Eri viranomaisten ja avustajien käsitystä siitä, mitä hallintovaiheen oikeusapu pitää sisällään olisi syytä yhtenäistää.
• Maahanmuuttoviraston ja oikeusministeriön tulisi yhdessä luoda menettely, joka takaa oikeusavun saamisen ennen puhuttelua ja tarvittaessa sen aikana. Avustajan kynnys osallistua puhutteluun ei saisi olla liian korkealla.
• Turvapaikka-asioita hoitavien avustajien riittävä määrä on turvattava. Julkisten oikeusaputoimistojen resurssien lisäksi on huolehdittava siitä, että myös yksityiset lakimiehet ovat edelleen halukkaita avustamaan turvapaikanhakijoita.
• On kehitettävä nykyistä tehokkaampia keinoja turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyyden ja huolellisuuden varmistamiseen.
• Valitusajat hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen on palautettava normaalipituisiksi. Niiden lyhentäminen on vaikeuttanut valitusten tekemistä turvapaikkapäätöksistä ja vaarantanut turvapaikanhakijoiden oikeusturvan.