Säädösten sujuvoittaminen: Jotakin uutta, jotakin vanhaa, jotakin lainattua?

Säädösten sujuvoittaminen on osa hyvää lainvalmistelua

Tämä Policy Brief perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen Säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen arvioinnin ensimmäisen vaiheen tuloksiin. Esitetyt havainnot perustuvat lainvalmistelijoiden ja säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän jäsenten haastatteluihin (9 kpl), säädösten sujuvoittamisen kohteena olleiden hallitusten esitysten alustavaan analyysiin (191 kpl HE) sekä näiden pohjalta tehtyyn säädösten sujuvoittamisen terminologian tarkasteluun.

Säädösten sujuvoittaminen on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa asetetun ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen” painopistealueen yksi kärkihanke. Kärkihankkeen tavoitteeksi asetettiin säädöspolitiikan ohjauksen selkeyttäminen, sääntelyn nettomääräinen keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Kärkihankkeessa asetettiin tavoitteeksi myös lainsäädännön arviointielimen perustaminen varmistamaan erityisesti vaikutusten arviointien laatua. Lainsäädännön arviointineuvosto aloitti toimintansa vuonna 2016.

Pyrkimys sääntelyn kehittämiseen ei ole itsessään mitään uutta. Suomi on perinteisesti sääntelyintensiivinen maa ja siksi ns. parempi sääntely vaihtoehtoisten sääntelykeinojen käytön lisäämisineen ja sääntelytaakan keventämisineen on ollut agendalla jo useamman hallituskauden ajan hallitusohjelmissa ja lainvalmistelun kehittämisprojekteissa. Suomessa ollaan tältä osin seurattu muita sääntelyn kehittämisessä aktiivisia maita, kuten Saksaa, Iso-Britanniaa, Hollantia ja Ruotsia.

Uutta sääntelyn kehittämisessä on kuitenkin ollut sen systemaattinen läpivienti valtioneuvostossa. Erityisen huomion kiinnittäminen asiaan nyt kärkihankkeen kautta on ollut hyödyllistä. Ministeriöissä käytännöt sujuvoittamisen toteuttamiseen eivät ole vakiintuneet ja sääntelyjärjestelmän kokonaisuuden koordinoinnissa on sujuvoittamisen näkökulmasta vielä paljon tehtävää.