Avaruustoimintaympäristön muutoksien vaikutukset Suomen turvallisuuteen

Suomen on syytä ottaa huomioon avaruustoimintaympäristön muutokset kansallisen turvallisuuden näkökulmasta

Avaruus on ollut perinteisesti keskeisten suurvaltojen toimikenttä, ja toiminta avaruudessa on pohjautunut joko kalliiden valtiollisten tai monikansallisten järjestelmien varaan. Nyt avaruustoiminta on kuitenkin suuressa murroksessa. Kynnys valmistaa tai hankkia ja hallinnoida satelliitteja sekä satelliittikonstellaatioita on madaltunut niin paljon, että valtiotoimijoiden lisäksi jopa pienet yritykset ja yksityiset organisaatiot pystyvät siihen. Avaruusteknologian kehittyminen on 10 vuodessa pudottanut avaruuden hyödyntämisen hinnan murto-osaan. Avaruussegmentin tuottaman datan määrä ja sen maantieteellinen kattavuus ovat mullistuneet, mikä mahdollistaa täysin uudet sovellukset, jotka perustuvat avaruus- ja maasegmenttien havaintojen yhdistämiseen. Tätä murrosta kutsutaan nimellä New Space -ilmiö. Uusien käytänteiden lisäksi sen myötä avaruusalalle tulee uusia monenlaisin motiivein varustautuneita toimijoita. Samalla kuitenkin myös perinteisempi suurvaltojen välinen strateginen kamppailu on kiristynyt ja heijastunee yhä enemmän avaruustoimintaympäristöön. Nämä dynamiikat vaikuttavat eri tavoin turvallisuuspoliittisiin kehityskulkuihin kansainvälisesti.

Tämän tarkastelun keskiössä on avaruusturvallisuuden yleisten teknologisten ja markkinaehtoisten trendien rinnalla tapahtuvan suurvaltakamppailun nousun ja avaruuden lisääntyvän geopolitisoitumisen vaikutukset Suomen turvallisuuteen. Erityisiä haasteita nostetaan esiin arktiseen alueeseen, aluevalvontaan ja huoltovarmuuteen liittyen. Näihin kyetään vastaamaan parhaiten syventämällä kansainvälisiä kumppanuuksia Suomen omat strategiset intressit huomioiden.