Alueellisen turvallisuuden tila (ATT) - alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli

ATT-malli tukee viranomaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin yhteistyötä alueelliseen turvallisuuteen liittyvän tilannetietoisuuden muodostamisessa

Alueellinen tilannekuva - alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista tukevassa seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli -hankkeessa tuotettiin konsepti (ATT-malli) palvelemaan aluetason turvallisuussuunnittelua ja varautumista.

• Alueellisen Turvallisuuden Tila (ATT) -mallin taustalla on kaksi periaatetta, jotka ovat tiedolla johtaminen ja viranomaisten välinen yhteistyö.
• ATT-malli edellyttää kokonaisturvallisuusajattelun mukaisesti laaja-alaista, verkostomaista yhteistyötä, pysyvien rakenteiden luomista ja professioiden raja-aitojen madaltamista. Malli rakentuu viranomaisten tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa.
• ATT-malli kehitettiin yhteistyössä eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Tukea ja apua saatiin lähes 100 henkilöltä 43 eri organisaatiosta, joihin lukeutui mm. 16 kuntaa.

ATT-malli on kehitetty organisaatiorajat ylittäväksi, jolloin sen on mahdollista toimia, vaikka valtionhallinnossa, aluehallinnossa tai paikallishallinnossa tapahtuisi muutoksia. Jotta ATTmalli tulee otettua käyttöön, seuraaviin asioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota:

1) Valtionhallinnon tulee tukea mallin käyttöönottoa pitkäjänteisesti esimerkiksi tarjoamalla resursseja turvallisuuskoordinaattoreiden palkkaukseen ja koulutukseen.
2) Olennaista on kootun tiedon yhdistäminen muuhun alueella tuotettuun tietoon ja tiedon uudelleen analysointi ja arviointi kokonaisuutena.
3) Alueen turvallisuustoimijoiden tulee yhdessä organisoitua ja sitoutua mallin käyttöön.
4) Turvallisuustiedon keräämistä varten tarvitaan yhteinen tietoalusta, joka mahdollistaa eri alueiden tiedon vertailun.