Työkyvyn tuki edistää mielenterveyttä ja työhön osallistumista

Mielenterveyden ongelmat ja niistä aiheutuva työkyvyttömyys aiheuttaa runsaasti kustannuksia yksilöille, työpaikoille ja yhteiskunnalle. Selvitimme, minkälaisilla toimenpiteillä mielenterveyttä voidaan edistää ja ylläpitää työpaikoilla. Selvityksemme perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijatietoon. Tutkimusnäyttöä löytyi eniten yksilöön kohdistuvien työkyvyn tukitoimien vaikuttavuudesta. Vaikuttavia työkyvyn tukitoimia ovat psykoterapia, liikunnan edistäminen, osasairauspäiväraha, työn muokkaus ja työuravalmennus. Työyhteisöön kohdistuvista työpaikkatason tukitoimista näyttöä on kertynyt vähemmän, mutta esimerkiksi osallistavan työaikasuunnittelun vuorotyössä on havaittu olevan vaikuttavaa. Työpaikkatason tukitoimista tarvitaan lisää tutkimusta. Eri toimenpiteiden yhdistäminen ja yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä ovat avainasemassa, jotta toiminta on vaikuttavaa.