Kuntien ikääntyneiden asumisen ennakointia vahvistettava

Kuntien tulee huomioida ikääntyneiden tulevaisuuden asumistarpeet ja parantaa asuinoloja

Ympäristöministeriö toteuttaa kolmivuotista ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa, jonka yhtenä painopisteenä on ikääntyneiden oman ja kuntien asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen. Kuntien ennakointi ja varautuminen on tärkeää ikääntyvän väestön asuinolojen parantamisessa.

Ohjelmaan liittyen toteutettiin ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen tueksi selvitys, jonka painopisteenä olivat kuntien ennakoinnin ja varautumisen käytössä olevat keinot ja tulevaisuuden tarpeet. Näitä taustoitettiin ikääntyneiden väestörakenteen, asuinolojen ja asumistarpeiden kuvauksella.

Selvityksessä suositellaan, että jatkossa kuntien tulee:

• Vahvistaa ikääntyneiden asumisen kehittämistä osana strategista päätöksentekoa ja toimeenpanoa sekä sisällyttää asuminen nykyistä vahvemmin suunnitelmiinsa.
• Panostaa asuinolojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti.
• Hyödyntää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä sekä kartoittaa ikääntyneiden toiveita ja tarpeita huomioiden myös nuoremmat sukupolvet.
• Kartoittaa omien kiinteistöjensä hyödyntäminen ikääntyneiden asumiseen sekä ARA-asuntokannan korjaaminen ikääntyneille sopivaksi.
• Lisätä ikääntyville suunnattua asumisen neuvontaa ja opastusta.

Kuntien kehittämisresurssit ovat kapeat ja siksi valtion tulee:

• Vahvistaa ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista osana vanhuspalvelulain toteuttamista ja sisällyttää asuminen vanhuspalvelulain 5 §:n mukaiseen suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi.
• Tukea kuntien asumisen ennakointia ja varautumista pitkäjänteisesti.
• Jatkaa ARA-asuntokannan kehittämisen tukemista ikääntyneille soveltuvaksi.