Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa

Lisätietoa sisäilmaryhmien tuen tarpeesta

Sisäilmatilanteen parantamiseksi ja kuntien tukemiseksi tarvitaan lisää tietoa kuntien toimintatavoista ja päätöksenteosta kiinteistökannan hallinnassa ja sisäilmaongelmien hoitamisessa.

Aiemmissa VN TEAS-hankkeissa (Hyvärinen ym. 2017, Korhonen ym. 2018, Salmela ym. 2019) on havaittu kuntien tarvitsevan ohjeistusta erityisesti toimenpiteiden kiireellisyyden määrittelyyn ja kohteiden priorisointiin. Myös rakennusten kunnossapitoon, ennakoivaan korjaamiseen ja yhteistyöhön tulisi panostaa enemmän. Sisäilmatilanteiden tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa on kunnissa kehittämistarpeita.

Tämä SisäPri-hankkeen väliraporttina toimiva Policy Brief -katsaus selvittää sisäilmaryhmien toiminnan merkitystä kuntien sisäilmatilanteiden hallinnassa. Hanke kokonaisuudessaan toteutetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko
kunnissa (SisäPri) -hankkeessa saatuja tietoja hyödynnetään myös Terveet tilat 2028 -
toimenpideohjelmassa.