Toimenpidesuosituksia julkisten hankintojen ympäristövaikutusten pienentämiseksi

Poikkileikkaava lähestymistapa on avain vaikuttavuuteen

Julkisilla hankinnoilla on mahdollisuus tukea vähähiilisiä ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Julkinen sektori voi edistää merkittävästi kestävyystavoitteiden saavuttamista käyttämällä ostovoimaansa ympäristövaikutuksiltaan pienempien tavaroiden, palveluiden ja urakoiden hankkimiseen. Toistaiseksi ympäristönäkökohtia huomioidaan hankinnoissa vaihtelevasti ja asetettujen kriteerien käytön ja ympäristötavoitteiden toteutumisen seuranta on puutteellista. Jotta julkisia hankintoja voidaan käyttää strategisena työkaluna ympäristövaikutusten pienentämiseen, tarvitaan poikkileikkaavaa lähestymistapaa.