Merituulivoiman kannattavuus

Merituulivoimatuotannon kasvu vaatii hankkeiden kannattavuuden parantumista

Suomen merituulivoiman tuotantopotentiaali on merkittävä ja tarjoaa mahdollisuuden lisätä uusiutuvan sähkön tuotantoa. Tuulivoimatuotanto merellä on kuitenkin huomattavasti maatuulivoimaa kalliimpaa, vaikka teknologinen kehitys laskee osaltaan tuulivoiman tuotantokustannuksia myös merellä. Merituulivoiman toteuttamisen taloudellisia edellytyksiä voidaan parantaa myös kansallisin toimin, joita on selvitetty kirjallisuuskatsauksen ja sidosryhmien haastattelujen kautta. Jo tehty hallituksen esitys merituulivoimaan kohdistuvan kiinteistöveron alentamiseksi siten, että merituulivoimaloiden verotus olisi neutraali suhteessa maatuulivoimaloihin, on yksi merkittävä kannattavuutta parantava toimi. Valtion merialueilla tulee huolehtia siitä, että tuulivoima-alueiden vuokrataso ja vuokran määrittely on läpinäkyvää. Lisäksi valtion takausten avulla voidaan pienentää keskisuurten yritysten luottoriskiä, ja siten mahdollistaa myös näiden toimijoiden osallistuminen uusiutuvan energian pitkäaikaisten sähkönostosopimusten markkinaan. Aktiivinen ja toimiva pitkäaikaisten sähkönostosopimusten markkina edistää tuulivoimahankkeiden rahoituksen saatavuutta niin merellä kuin mantereella.