Tuulivoimarakentamisen ja aluevalvonnan yhteensovittaminen

Tuulivoimarakentamisen ja aluevalvonnan yhteensovittamista voidaan edistää selkeällä lausuntomenettelyn sääntelyllä

Suomen puolustusvoimilla on aluevalvontalakiin (755/2000), valtioneuvoston asetukseen aluevalvonnasta (971/2000) ja puolustusvoimista annettuun lakiin (551/2007) perustuva velvollisuus valvoa Suomen alueellista koskemattomuutta sekä turvata se. Puolustusvoimien aluevalvonta muodostaa kokonaisuuden, joka muodostuu tutkista, muista ilma- ja merivalvontajärjestelmistä sekä erilaisista sensorijärjestelmistä.

Tuulivoimatuotanto on kasvanut Suomessa voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ja tavoitteena on edelleen kasvattaa sen osuutta energiantuotannosta. Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan (10.12.2019) on kirjattu, että tuulivoimarakentamista edistetään muun muassa selvittämällä ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamalla keinoja vähentää tutkista johtuvia rajoitteita.

Tuulivoimaloita on Suomessa rakennettu viime vuosina paljon maan läntisiin osiin. Tuulivoiman alueellisesti tasaisemmalla jakautumisella olisi monia myönteisiä vaikutuksia: tasaisempi tuulivoimatuotanto, sähkönsiirron runkoverkon parempi toimivuus ja aluetaloudellisten hyötyjen jakautuminen myös itäiseen, eteläiseen ja kaakkoiseen Suomeen.

Puolustusvoimat edellyttää, että tuulivoimahankkeiden alkuvaiheessa tulee heiltä pyytää lausunto, joka arvioi suunniteltujen tuulivoimaloiden vaikutusta aluevalvonnan kokonaisuuteen. Käytännössä Puolustusvoimien myönteinen lausunto on ehdoton edellytys tuulivoimahankkeen toteuttamiselle. Puolustusvoimien edellyttämästä lausuntomenettelystä ei ole säädetty lainsäädännössä.

Tutkimuksessa on tarkasteltu Puolustusvoimien aluevalvonnan tuulivoimarakentamisen yhteensovittamista sekä Puolustusvoimien lausuntomenettelyä. Työ perustuu asiantuntija-arvioihin sekä eri sidosryhmien haastatteluihin.

Tutkimuksen perusteella on haastavaa löytää teknisiä ratkaisuja tuulivoimarakentamisen ja aluevalvonnan yhteensovittamiseksi niillä alueilla, joille Puolustusvoimien kielteiset lausunnot keskittyvät. Puolustusvoimien myöntämästä luvasta tai lausuntomenettelystä ja sen oikeusvaikutuksista on perusteltua säätää lailla.