Millä edellytyksillä yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset kasvavat Suomessa?

Ollaanko 4 %:n t&k-tavoitetta saavuttamassa?

Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten t&k:n kehitystä, t&k-sijaintipaikan valintakriteereitä ja t&k-intensiteetin kasvua. Tulosten mukaan t&k on kasvamassa, mutta hallituksen asettamaa 4 %:n t&k-intensiteettiä ei näillä näkymin olla saavuttamassa vuonna 2030. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi julkiselta sektorilta yli 150 miljoonan, kotimaisilta yrityksiltä noin 290 miljoonan ja ulkomaisilta yrityksiltä sekä muilta ulkomaisilta rahoittajilta 70 miljoonan euron vuosittaista kasvua Suomeen kohdistuvissa t&k-investoinneissa. Analyysin perusteella Ruotsi, Baltia ja Saksa ovat kovimmat kilpailijamme t&k:n sijaintimaina. Tärkeimmät sijaintikriteerit ovat t&k-henkilöstön saatavuus, muiden yksiköiden ja asiakkaiden läheisyys. T&k:n sijoittuessa ulkomaille painavimmat tekijät olivat t&k-henkilöstön kustannukset ja saatavuus sekä t&k-tuet. Suosittelemme nykyistä kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää innovaatiopolitiikkaa, jossa huomioitaisiin niin t&k:n lisäämiseen ja vaikuttavuuteen kuin osaamisen määrän ja laatuun kohdistuvat politiikkatoimet. T&k ei kuitenkaan ole päämäärä vaan keino muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksen pääaineistoina käytettiin yrityskyselyä, t&k-johdon haastatteluita, kansainvälisiä tilastoja ja laajaa tutkimuskirjallisuutta.