Alueidenkäytön mahdolliset tulevaisuudet ja kestävyys

Suomessa ja maailmalla tapahtuva kehitys vaikuttaa maan eri osien ja erilaisten alueiden tulevaisuusnäkymiin. Tarvitaan ajantasaista tietoa siitä, miten alue- ja yhdyskuntarakenne kehittyy ja toimii, sekä siitä, minkälaisia vaikutuksia kehityksellä on. Tavoiteltava alue- ja yhdyskuntarakenteen seuranta ja ennakointi on jatkuvaa, systemaattista ja kokonaisvaltaista strategista yhteiskehittämistä. Se perustuu laajaan tietopohjaan, mahdollisten tulevaisuuksien hahmotteluun erilaisin skenaariomenetelmin sekä eri tahojen edustajia kokoaviin keskusteluihin tavoitteista ja uusista avauksista. Kehitykseen vaikuttavien muutosvoimien ja megatrendien ymmärtäminen on tärkeää, jotta alue- ja yhdyskuntarakennetta voidaan kehittää ja sopeuttaa vastaamaan tulevaisuuden kestävyyshaasteita. Alue- ja yhdyskuntarakenteen seuranta ja ennakointi on työkalu, joka tarjoaa tietoa toteutuneesta kehityksestä ja mahdollisista tulevaisuuksista sekä kehityksen kestävyydestä.