Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät – naisten urakehityksen haasteet

Hankkeen haastattelu- ja kyselytutkimusten tulosten perusteella selvisi, että naisten hallitus- ja johtoryhmätehtäviin valituksi tulemiseen vaikuttavat lukuisat toisiinsa nivoutuneet tekijät toimintaympäristöön, yritysten piirteisiin ja yksilöön liittyen. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa. Rekrytointiprosessin systemaattisuus nousee esiin mahdollisuutena varmistaa eri sukupuolten välinen tasa-arvo, jotta hallitusjäseniksi löydetään parhaat osaajat. Naisten oma aktiivisuus on myös tärkeää. Kiintiölainsäädäntö voi toimia mahdollistavana siirtymäajan työkaluna naisten määrän lisäämiseksi listayhtiöiden hallituksissa.

Kieliversiot: