Viranomaisten oma-aloitteinen tietojen antaminen

Voimassa olevan sääntelyn lähtökohtana on tietojen antaminen pyynnöstä. Näin on myös viranomaisten välisissä suhteissa. Viranomaisen omasta aloitteesta tapahtuvasta tietojen antamisesta on puolestaan säädettävä erikseen laissa. Oma-aloitteisen tietojen antamisen merkitys korostuu erityisesti rikostorjunnassa ja turvallisuuteen liittyvissä tarkoituksissa, jolloin yksityiselämän suojaan voi olla välttämätöntä puuttua muiden perustuslaissa turvattujen oikeushyvien suojaamiseksi. Voimassa oleva tietojen saantia ja antamista koskeva sääntely on hajanaista, runsasta ja osin vaikeaselkoista eikä siten kaikilta osin vastaa viranomaisten tietotarpeisiin. Tässä artikkelissa esitetään ehdotuksia sääntelyn kehittämiseksi.