Niukat resurssit viisaasti käyttöön - sääntelystä biotalouden edistäjä

Suomessa on toteutettu viime vuosina useita hankkeita, joiden tarkoituksena on ollut erilaisten hallinnollisten menettelyiden sujuvoittaminen ja tehostaminen tai luvanvaraisuuden keventäminen taloudellisen aktiviteetin lisäämiseksi. Erityisesti ympäristöön kohdistuvien lupa- ja arviointimenettelyiden sujuvoittaminen ja tehostaminen on ollut viime hallituskaudella esillä muun muassa ns. Tarastin arviointiryhmän työssä sekä ympäristönsuojelulain uudistushankkeessa. Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa lainsäädännön ja hallinnon kehittämistarpeita ja esteitä, joita muuttamalla voitaisiin edistää biotalouden kasvua. Hankkeen tehtävänä oli ehdottaa muutoksia kansalliseen aineelliseen ja hallinnolliseen lainsäädäntöön sekä toimintatapoihin ja yhteistyömalleihin. Luontoperustaisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden osalta tavoitteena oli listata tunnistetut esteet ja kehittämistarpeet, mutta ei tehdä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Lisäksi hankkeeseen sisältyi kansainvälinen vertailu biotalouden sääntelystä ja hallintomenettelyistä. Hankkeen tulokset kytkeytyvät laajasti pääministeri Sipilän hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja, hyvinvointia sekä toimintamallien uudistamista koskeviin painopisteisiin. Hankkeessa laadittiin yhdeksän taustaraporttia, joista keskeiset tulokset on koottu tähän loppuraporttiin.