Hyppää sisältöön

Tutkimus: Sote-henkilöstön tarpeen ja tarjonnan ennakointiin uusi menetelmä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 3.5.2024 16.11
Tiedote 214/2024

Sote-ammateissa toimivan työvoiman tarpeen ja työvoiman tarjonnan ennakoinnin nykytilannetta ja kehittämistarpeita on selvitetty valtioneuvostolle laaditussa tutkimuksessa, jossa sote-ammattilaisten tarpeen ennakointi kytkettiin ensimmäistä kertaa palvelutarpeen kehitykseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten ennakointia tehdään eräissä muissa maissa.

Keväällä 2023 alkaneen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarpeen ennakointia koskeva tutkimus julkistettiin 3. toukokuuta. Tutkimusryhmän muodostivat THL:n ja Laboren tutkijat.

Muutostarpeita arvioitiin eri tietoja yhdistämällä

Merkittävän tutkimuksesta tekee se, että sote-henkilöstöä koskeva tieto yhdistettiin nyt palvelutarpeen muutoksia koskevaan tietoon. Näiden tietojen yhdistäminen on erittäin tärkeää, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tarvetta ja tarjontaa voidaan ennakoida paremmin.

Tutkimuksen laskelmat toteutettiin täydentämällä palvelutarpeen kehitystä arvioivan, THL:n hoitoilmoitusrekisteriaineistoon perustuvan SOME-mallin ja työmarkkinoita ja kansantaloutta kuvaavan FINAGE-mallin tietokantoja työssäkäyntiä kuvaaviin tilastoihin.

Koulutuksen vaikutusta sote-ammattien työvoiman tarjontaan tarkasteltiin käyttämällä uraprofiileja, jotka kuvaavat sote-koulutuksen saaneiden siirtymiä eri ammatteihin, työttömäksi ja työvoiman ulkopuolelle. Yhdistämällä uraprofiilit arvioihin nykyisen työvoiman sekä tulevien tutkintojen ja maahanmuuton määristä saadaan ennuste tarjonnan kehityksestä.

Työvoiman tarpeen ja tarjonnan arviot yhdistämällä voidaan periaatteessa arvioida sote-ammattiryhmien koulutuksen muutostarvetta tulevaisuudessa. Tutkimuksessa esitellään kehitettyjen menetelmien soveltamista laatimalla esimerkinomaisia projektiolaskelmia sote-henkilöstön tarpeen ja tarjonnan kehityksestä vuoteen 2040 mennessä.  

Laskelmissa on käytetty vuosien 2019 ja 2020 tietoja. Ne ovat viimeisimmät vuodet, joista kaikki malliin tarvittava tilastotieto on saatavilla. Kolme viime vuotta ovat olleet poikkeuksellisia muun muassa pandemian ja hyvinvointialueiden aloittamisen vuoksi. Tiedonsaanti on kuitenkin sote-uudistuksen myötä paranemassa.

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 0295 246 011, juha.honkatukia(at)THL.fi

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.