Hyppää sisältöön

Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)

Käynnissä

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke

Rahoitussumma

229 900 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2023–12/2024

Suomen biotalouden kasvu vaatii laajan murroksen biotalouden tuotantoketjuissa. Vähemmästä on saatava enemmän tulevaisuudessa. Globaalien ongelmien, muun muassa luontokadon, ilmastonmuutoksen ja köyhyyden, ratkaiseminen edellyttää talouskasvun irroittamista luonnonvarojen lisääntyvästä käytöstä. Uusiutuvien luonnonvarojen osalta voidaan hyvällä luonnonvarapolitiikalla tukea kestävää raaka-aineiden tuotantoa ja talouskasvua. Suomen biotalouden merkittävä arvonlisän kasvattaminen vuoteen 2035 mennessä ei voi myöskään perustua rajoittamattomaan biomassan käytön lisäämiseen johtuen kolmesta uhkatekijästä ja niihin kohdistuvista politiikoista:

  1. Hiilinielujen ja -varastojen pieneneminen
  2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
  3. Kansainvälisen raaka-aine- ja energiankaupan muutokset.

Suomen maankäyttösektori on kääntynyt merkittävästä hiilinielusta hiilidioksidin päästölähteeksi, koska Suomen metsien puuston kasvun pitkäaikainen nouseva trendi on kääntynyt viime vuosina lievään laskuun ja hakkuut ovat lisääntyneet. Muun muassa tästä johtuen metsäbiomassan käyttöä ei voi ainakaan merkittävästi lisätä, vaikka puuston kokonaismäärä lisääntyy Suomessa edelleen.

Arvoketjujen ja tuotteiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen on jo mahdollista havainnollistaa lajimääriä ja niiden tiheyttä kuvaavilla indikaattoreilla, mutta kokonaisvaltaista kuvaa monimuotoisuusvaikutuksista ei tutkimus ole vielä pystynyt tuottamaan. Huoli biodiversiteetin ja varsinkin sääntely- ja tuki/ ylläpitopalveluiden säilymisestä on aiheuttanut luonnonvarojen käyttöä rajoittavia politiikkoja ja strategioita kansainvälisellä, EU- ja kansallisella tasolla.

Venäjän puuntuonnin loppuminen Ukrainan sodan sekä Venäjän kohottamien tuontitullien ja rajanylityspaikkarajoitusten johdosta vähentää Suomen kemiallisen metsäteollisuuden ja energiateollisuuden raaka-puun tarjontaa. Jotta resursseja voidaan kohdentaa tehokkaasti ja kestävästi biotalouden edistämiseen, tulee biotalouden arvoketjut ja niiden ympäristövaikutukset sekä arvonluonnin pullonkaulat ja esteet tuntea.

BAKKES-hanke tuottaa päätöksentekijöille kvantitatiivista tietoa biotalouden potentiaalisesta arvonluonnista ja sen kehittymisen esteistä. Tilannekuvaa konkretisoidaan tarkastelemalla biotalouden esimerkkiarvoketjuja ja biotalouden toimijoiden kohtaamia haasteita sekä arvioidaan biotalouden ohjauskeinojen oikeudenmukaisuutta. Biotalouden arvonlisän kasvattaminen lisää yleisen vaurauden lisäksi teollisuuden maksukykyä ja kilpailua biotalouden raaka-aineista.

Biotalouden kasvun tuoma arvonlisä ja hyvinvointi mahdollistaa myös kasvun haittojen tasapainottamisen ja tarvittavien muutosten kustantamisen. BAKKES -hankkeessa tarkastellaankin biotalouden arvonlisän kasvattamista uusilla tuotteilla ja arvoketjuilla, joissa arvonlisän nousu ei perustu nykyisin tehokkaassa käytössä olevan biomassan käytön lisäämiseen vaan vähemmästä enemmän -ajatteluun ja jätteiden, sivuvirtojen ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen sekä puutteellisesti käytettyjen biomassojen hyödyntämiseen. BAKKES-hanke tuottaa päätöksentekijöille tämänhetkisen tilannekuvan kestävän biotalouden arvonlisän mahdollisuuksista, pullonkauloista ja esteistä sekä raaka-aineen käyttöön liittyvien ohjauskeinojen oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta kohdentamisesta.

Ota yhteyttä:

Vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi, Pellervon taloustutkimus, p. 040 547 4354, etunimi.sukunimi(at)ptt.fi

Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi markkinoiden murroksessa

Yhteyshenkilö ministeriössä