Hyppää sisältöön

Hiilidioksidin käyttö ja poisto (Carbon dioxide usage and removal)

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy

Rahoitussumma

149 281 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–3/2023

Hiilidioksidin käyttö ja poisto oli poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka toteuttajina olivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Tyrsky-Konsultointi Oy. Hanke kartutti tietoa hiilidioksidin talteenoton, hyötykäytön ja varastoinnin (CCUS) sekä teknisten hiilinielujen teknologioista, markkinoista ja ohjauksesta. Hanke myös arvioi näiden ratkaisujen edellyttämiä ohjauskeinoja Suomessa sekä tuki Suomen tavoitteiden asetantaa EU:n energia- ja ilmastolainsäädännön valmistelussa.

Hankkeessa tehtävä tutkimus jaettiin kolmeen työpakettiin, joista ensimmäinen kartoitti tietoa hiilidioksidin käytön ja poiston teknologioista, mukaan lukien varastointi pysyviksi katsottaviin tuotteisiin. Osatehtävän erityisinä tutkimuskysymyksinä olivat teknologioiden nykytila ja rajoitteet, kustannustehokkuus, hiilidioksidin varastoinnin pysyvyys sekä mahdollisuudet bioperäisen hiilidioksidin varastointiin ja hyödyntämiseen.

Toisessa työpaketissa tehtiin katsaus hiilidioksidin käytön ja poiston markkinoiden tilaan ja näkymiin. Tarkastelu käsitti mm. vapaaehtoisten markkinoiden koon, lainsäädännöllisten pullonkaulojen vaikutukset ja teknologioiden vientipotentiaalit. Lisäksi arvioitiin sitä, miten ratkaisuja edistämällä voitaisiin auttaa saavuttamaan Suomen ilmastotavoitteet.

Kolmas työpaketti keskittyi ilmasto- ja energiapolitiikan luomiin puitteisiin hiilidioksidin käytölle ja poistolle. Lainsäädännön nykytilaan pohjautuen työssä arvioitiin teknologioiden edistämismahdollisuuksia mm. EU:n päästökaupan kautta. Osatehtävässä käsiteltiin lisäksi EU:n ilmastoneutraaliustavoitetta, päällekkäisten ohjauskeinojen ja vaikutusten kaksoislaskennan välttämistä, teknologisten hiilinielujen varmentamiselle asetettavia vaatimuksia sekä mahdollisia ohjauskeinoja Suomen kansallisessa politiikassa. Lisäksi tehtiin kansainvälinen vertailu hiilidioksidin käytön ja poiston ohjauskeinoista.

Project information

Duration: 2/2022–3/2023

Carbon dioxide use and removal was a multi-disciplinary research project carried out by VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., Finnish Environment Institute and Tyrsky Consulting Ltd. The project improved knowledge on the technologies, markets, regulation and policies on carbon dioxide capture, utilisation and storage (CCUS) and technical sinks. The project also analysed the policies and measures required in Finland to introduce these solutions and supports Finland in developing positions for EU energy and climate legislation.

The research was split into three work packages. The first explored carbon dioxide use and removal technologies, including storage in long-lived products. Specific research questions included the current state and limitations of the technologies, the permanence of carbon removal and possibilities for using and removing biogenic carbon.

The second work package provided an overview to the current state and future prospects of carbon dioxide use and removal markets. The analysis covered estimates on e.g. the size of voluntary removal markets, legislative bottlenecks and export potential. The opportunities for using the technologies to reach Finland’s emission targets were also investigated.

The third work package focused on the climate and energy policy framework for deploying carbon dioxide use and removal. Based on the current state of legislation, the project estimated possibilities for promoting the technologies through e.g. the EU emissions trading scheme. The package also addressed the EU climate neutrality target, avoiding overlapping policies and double counting of impacts, requirements for verifying technical carbon sinks and possible measures in Finnish national policy. In addition, the project carried out an international benchmarking of policies and measures to promote carbon dioxide use and removal.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tietoa hyödynnetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan uuden hallituksen ohjelman toimeenpanossa. Lisäksi tietoa hyödynnetään EU-vaikuttamisessa, parhaillaan hiilenpoistoihin liittyvää asetusta käsitellään neuvoston ympäristötyöryhmässä ja asiaa käsitellään myös komission hiilenpoistoihin liittyvässä asiantuntijaryhmässä. Globaalisti teema nousee esiin mm. ympäristöneuvotteluissa, energia-alan yhteistyöalustoilla ja -järjestöissä sekä muissa valtioiden yhteistilaisuuksissa, joissa selvityksen tietoja käytetään.

Hankkeen julkaisut / Publications:

Ota yhteyttä / Contact:

Research team leader Lauri Kujanpää, VTT, +358 50 542 7493, firstname.lastname(at)vtt.fi (switch ä to a in the e-mail address)

Talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen, varastointi ja poistoratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä