Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Demos Helsinki

Rahoitussumma

310 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2021–3/2023

Ilmastonmuutos haastaa yhteiskunnan kestävyyden monilla eri tasoilla seuraavien vuosikymmenien aikana. Sen torjunta vaatii tasapainottelua ilmastomuutosta pysäyttävien toimien tehokkuuden ja muun yhteiskunnan toimintakyvyn välillä. Julkinen sektori toimii keskeisessä roolissa ilmastomuutoksen torjunnassa sääntelijänä, muutoksen tukijana ja riskien vakuuttajana. Samalla, kun julkinen sektori suojaa ja ohjaa taloutta murrosvaiheessa, on sen kuitenkin huolehdittava myös oman taloutensa kestävyydestä. Julkisen talouden vaikutuksiin onkin viime vuosina enenevässä määrin kiinnitetty huomiota. Kestävyysnäkökulma korostuu Suomessa, missä väestön ikääntyminen heikentää merkittävästi julkista taloutta.

On odotettavissa, että ilmastomuutos ja sen torjunta vaikuttavat julkiseen talouteen suoraan ja välillisesti. Ilmastoriskien, kuten luonnonkatastrofien tai vähittäisten ilmastohaittojen, toteutuessa julkisen talouden rooli talouden vakauttajana voi nostaa sille koituvat välittömät kustannukset suuriksi erityisesti, jos erilaiset ilmastonmuutoksen kerrannaismekanismit toteutuvat. Ilmastonmuutoksen kustannukset koostuvat myös kansantalouden eri tasoilla syntyvistä välillisistä vaikutuksista, kuten ehkäisykustannuksista ja tuotantoresurssien uudesta allokaatiosta. Tarve tasata tulonjakomuutoksia aiheuttaa myös kustannuksia. Lisäksi talouskasvun hidastuminen pienentää verotuloja ja rakennemuutos muuttaa veropohjien suhteellista kokoa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa talouden rakenteisiin sekä palveluiden ja tavaroiden kysyntään ja tarjontaan. Tarjontapuolella vaikutukset näkyvät tuotantomahdollisuuksien muutoksina sekä tuotantotekijäresurssien määrässä ja käytettävyydessä että tuotantotapojen muutoksissa. Kysyntäpuolella vaikutukset näkyvät kotitalouksien ja yritysten kulutus- ja investointipäätöksissä. Lisäksi vientimaiden talouskasvun hidastuminen jarruttaa viennin kehitystä ja heikentää vaihtosuhdetta. Vaikutukset talouden eri sektoreihin sekä väestöryhmiin voivat olla heterogeenisia ja intensiteetiltään erilaisia. Kaiken kaikkiaan kansantalouden kokonaistasapaino muuttuu ilmastomuutoksen seurauksena tavalla, joka heijastuu julkisen talouden toimintaan ja rahoitukseen aina globaalilta tasolta kansantalouksien alueisiin ja sektoreihin asti.

Systemaattista tietoa ilmastomuutoksen julkisen talouden vaikutuksista on vielä vähän. Tässä hankkeessa koottiin yhteen tietoa aikaisemmasta kirjallisuudesta, luotiin uusi laskentakehikko ja hyödynnettiin sitä uusissa ja monipuolisissa vaikutusanalyyseissä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin ilmastomuutoksen vaikutuksia Suomen julkiseen talouteen eri näkökulmista. Hanke kokosi tietoa globaaleista ja paikallisista ilmastoriskeistä skenaarioiksi ja täsmensi niiden vaikutuksia Suomeen ja sen kansantalouden sektoreihin. Lisäksi ilmastopolitiikan riskejä julkiseen talouteen kartoitettiin alueellisesti.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etlatieto Oy, p. 041 444 8144, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Ilmastonmuutoksen talousvaikutukset – julkinen talous

Yhteyshenkilö ministeriössä