Hyppää sisältöön

Kaavoituksen vaikutukset kiinteistöjen arvoihin ja maankäyttöpoliittisten keinojen muutosten vaikutusarviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Owal Group Oy

Rahoitussumma

149 769 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2022–12/2023

Monia maankäyttöpolitiikan kannalta keskeisiä lakeja kuten maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) sekä lakia kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta (603/1977) uudistetaan parhaillaan. Lainsäädännön muutosten vaikutusten ja toimivuuden arviointia hankaloittavat kuitenkin nykyisellään monet seikat.

Maapolitiikan keinovalikoiman käytöstä ja maapolitiikkaan liittyvistä rahavirroista, kuten maankäyttömaksuista ja niihin liittyvien velvoitteiden kustannuksista, tai maankehitystuotoista, ei kerätä systemaattista tietoa ja aineistoa. Saatavilla oleva tieto ei kata koko keinovalikoimaa ja sen tietosisältö vaihtelee kunnittain.

Raportointi on erityisen heikkoa yksityisoikeudellisen sääntelyn piiriin kuuluvien keinojen osalta, eivätkä esimerkiksi maankäyttömaksujen määritysperusteet ole läpinäkyviä. On siis vaikeaa muodostaa jäsentynyttä käsitystä siitä, millä lainsäädännöllisillä instrumenteilla on merkittäviä vaikutuksia eri toimijoihin ja minkälaisten mekanismien kautta vaikutukset oikeastaan syntyvät. Tämä vaikeuttaa kokonaiskuvan, ja sitä myöten lainsäädännön muutosten vaikutusten kohdentumisen hahmottamista yleisellä tasolla.

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva kaavoituksesta johtuvasta kiinteistöjen arvonmuutoksen ilmiöstä suomalaisessa kontekstissa. Kiinteistö tulkitaan tässä yhteydessä omistusoikeuden yksikkönä ja siten kiinteistöjen arvonmuutoksella viitataan sekä rakentamattoman kiinteistökannan (maan) arvonmuutokseen että rakennettujen kiinteistöjen arvonmuutokseen.

Tutkimus pyrki vastaavaan kolmeen päätutkimuskysymykseen:

  1. Miten kaavoitus vaikuttaa kiinteistön arvoon?
  2. Miten maankäyttöpolitiikan keinovalikoiman sääntelyn muutosten taloudellisten vaikutusten kokonaissuuruutta ja kohdentumista olisi paras arvioida suomalaisessa institutionaalisessa ympäristössä?
  3. Miten maankäyttöpolitiikkaan liittyvää raportointia ja tietovarantoja tulisi kehittää paremman seurannan ja vaikutusarvioinnin mahdollistamiseksi?

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Apulaisprofessori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto, p. 040 735 1181, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Kiinteistöjen arvonkehitys ja lainsäädännön vaikutukset sekä toimivuus

Yhteyshenkilö ministeriössä