Hyppää sisältöön

Kiinteän biomassan verotuksen laajentamisen mahdollisuudet ja haasteet

Päättynyt

Toteuttajat

AFRY Management Consulting Oy

Rahoitussumma

149 586 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–3/2024

Kiinteää biomassaa, kuten kiinteitä puuperäisiä polttoaineita, ei veroteta tällä hetkellä Suomessa lämmityskäytössä. Euroopan komissio on ehdottanut kiinteän biomassan käyttöä suurissa energialaitoksissa sisällytettäväksi energiaveron piiriin, kuitenkin niin, että kehittyneille ja kestäville polttoaineille olisi mahdollista saada veroalennusta. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena olisi ohjata kiinteän biomassan verotusta energiakäytössä niin, että esimerkiksi ainespuu ohjautuisi teollisuuteen, eikä polttolaitoksiin.

Biomassalla on suure merkitys energiantuotannossa, erityisesti kaukolämmön, teollisuuden lämmön ja höyryn, sekä näiden yhteydessä tuotettavan sähkön tuotannossa Suomessa. Kohonneet päästöoikeuksien hinnat yhdessä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen verovaikutuksen kanssa ovat tehneet biomassan käytöstä useimmissa kohteissa hyvin kannattavaa, ja siirtymä kohti biomassan käyttöä on ollut nopeaa. Samalla kuitenkin energiantuotannossa hyödynnettäville biomassajakeille, kuten metsähakkeelle tai teollisuuden sivutuotteille, syntyy myös uusia, energiantuotannon ulkopuolisia käyttökohteita, jotka kilpailevat samoista raaka-aineista.

Biodiversiteetin ja hiilinielujen säilyttäminen asettavat rajoitteet biomassan käytön lisäämiselle. Mm. näistä syistä johtuen energiantuotantoa ohjataan myös selkeämmin pois kaikkien polttoaineiden, myös biomassan käytöstä. Suomessa on esimerkiksi laskettu sähköveroa lämmöntuotannossa käytettävälle sähkölle esimerkiksi lämpöpumpuissa. Biomassan verotuksella voidaan osaltaan ohjata kehitystä, polttoaineiden käyttöä ja investointeja energian tuotannossa.

Huomioiden biomassan suuren merkityksen energian tuotannossa Suomessa, sekä biomassaa hyödyntävän teollisuuden suuren merkityksen Suomessa, biomassan verotusta energiantuotannossa on arvioitava huolellisesti. Tarkastelussa on huomioitava vaikutukset energiasektorin lisäksi metsien käytölle ja metsäteollisuudelle, sekä muille teollisuuden sektoreille, jotka ovat riippuvaisia biomassan hyödyntämisestä. Puuta käytetään myös kotitalouksissa ja yksityisellä metsänomistuksella on Suomessa suuri merkitys, mitä kautta vaikutukset verotuksesta voivat kohdistua myös suoraan kotitalouksiin. Lisäksi verotuksen vaikutus näkyy kotitalouksille esimerkiksi kaukolämmön hinnan kautta.

Tässä selvityksessä tarkasteltiin aikaisempaa tarkemmin tarkoituksenmukaisia rajoituksia kiinteän biomassan verotukseen ja siitä aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Hankkeen tavoitteena oli tarkastella kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja ja tarkoituksenmukaisia rajauksia kiinteän biomassan verotukseen sekä arvioida erityyppisten kiinteän biomassan lämmityskäytön verotuksen vaikutuksia ilmastoon huomioiden EU:n ilmastopolitiikan. Lisäksi arvioitiin kiinteän biomassan verotuksen vaikutuksia energiatuotantoon, teollisuuteen ja kotitalouksiin. Kiinteää biomassaa käsiteltiin hankkeessa sen laajassa merkityksessä eli hanke käsitteli myös mm. mustalipeää ja muita kuin puuperäisiä biomassoja.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Projektin vastuullinen johtaja Jenni Patronen, AFRY Management Consulting Oy, p. 040 754 4922, etunimi.sukunimi(at)afry.com

Kiinteän biomassan verotuksen laajentamisen mahdollisuudet ja haasteet

Yhteyshenkilö ministeriössä