Hyppää sisältöön

Kohti laadukasta lainvalmistelua

Päättynyt

Toteuttajat

Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy

Rahoitussumma

184314 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2021–3/2023

Tällä hetkellä Suomessa ei ole lainvalmisteluprosessille tai sen laadulle yhteisesti vahvistettuja indikaattoreita tai muita sovittuja tarkastelukehikkoja, joiden avulla lainvalmistelun laatua voitaisiin kuvata ja mitata kattavasti. Vaikka tietoa lainvalmistelun laadusta ja sen puutteista on olemassa, ei tutkimus- ja seurantatietoa ole kerätty systemaattisesti. Jotta lainvalmistelun laadun kehitystä voidaan seurata pidemmällä aikavälillä, on laatuindikaattoreiden kehittäminen ja käyttöönotto tarpeellista.

Hankkeen tavoitteena oli koota aihetta koskeva kotimainen ja kansainvälinen tutkimustieto ja ohjeistus, selvittää hyvän lainvalmisteluprosessin keskeisiä ominaisuuksia ja laatia näiden pohjalta ehdotus indikaattoreiksi, joilla voidaan arvioida lainvalmisteluprosessin laatua. Indikaattoreiden perusteella kartoitettiin suomalaisen lainvalmisteluprosessin nykytilaa vahvuuksineen ja heikkouksineen. Lisäksi havaintojen pohjalta tehtiin ehdotuksia paremman lainvalmisteluprosessin kehittämiseksi.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tuloksia on esitelty valtioneuvoston lainsäädäntöjohtajista koostuvan lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän kokouksessa. Myös hankkeen kehittämisehdotukset on tarkoitus käsitellä kyseisellä kokoonpanolla. Hankkeesta järjestetään esittelytilaisuus valtioneuvoston lainvalmistelijoille.

Hankkeen raporttia tullaan hyödyntämään seuraavan hallituskauden (2023-) lainvalmistelun kehittämishankkeiden valmistelussa. Tarkoituksena on jatkaa hankkeen pohjalta lainvalmisteluprosessin laadun seurantaa erilaisten indikaattoreiden avulla. Hanke on tässä tärkeä taustoitus ja antaa tukea jatkotyölle.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy, p. 040 5777 516, etunimi.sukunimi(at)frisky.fi

Lainvalmisteluprosessin laatuindikaattorit

Yhteyshenkilö ministeriössä