Hyppää sisältöön

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon

Käynnissä

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Tilastokeskus, Kela

Rahoitussumma

249 826 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2020–5/2022

Koronaviruspandemia on vaikuttanut moninaisin tavoin ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, taloudelliseen turvaan, työmarkkina-asemaan ja ajankäyttöön. Rakenteellisesta epätasa-arvosta johtuen pandemia ei ole kohdellut kaikkia samalla tavalla. Jo ennalta haavoittuvassa asemassa olevat, kuten ulkomaalaistaustaiset ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt, ovat kärsineet eniten, ja pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutukset ovat vahvasti sukupuolittuneet. Koronakriisi on myös sukupuolten tasa-arvon kriisi: sillä voi olla pitkäkestoisia seurauksia niin taloudelliseen tasa-arvoon, naisten työmarkkina-asemaan, hoivan jakamiseen kuin sukupuolistuneeseen väkivaltaan. Pandemia on myös tuonut entistä kirkkaammin esiin rakenteelliseen epätasa-arvon eri ulottuvuuksia sekä sukupuolten tasa-arvon ongelmakohtia, kuten työmarkkinoiden segregaation ja hoivan epätasaisen jakautumisen. Tästä huolimatta sukupuolinäkökulma on ollut heikosti mukana kriisiin liittyvien politiikkatoimien suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtama Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hanke tarjoaa kipeästi kaivattua tutkittua tietoa koronapandemian ja siihen liittyvien politiikkatoimien lyhyt- ja pitkäkestoisista sukupuolenmukaisista vaikutuksista sekä vaikutuksista sukupuolten tasa-arvon tilaan Suomessa. Monitieteinen, laadullisia ja määrällisiä aineistoja ja menetelmiä yhdistävä hanke tuo yhteen sosiaalipolitiikan, sukupuolentutkimuksen, sosiologian, työelämätutkimuksen, taloustieteen, väestötieteen ja terveystieteen asiantuntijoita THL:stä, Tilastokeskuksesta, Kelasta ja Tampereen yliopistosta. Hankkeen tuottama tieto mahdollistaa sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja negatiivisten tasaarvovaikutusten minimoinnin koronakriisin jälkihoidossa sekä tarjoaa päivitetyn tilannekuvan tasa-arvopolitiikan tarpeisiin. Hankkeen tulokset tukevat tasa-arvotoimijoiden vaikuttamistyötä, tarjoavat työmarkkinajärjestöille ja yrityksille tietoa koronan sukupuolittuneista vaikutuksista työelämässä, ja lisäävät suuren yleisön tietoisuutta koronakriisistä sukupuolten tasa-arvoon liittyvänä kysymyksenä. Hankkeen tulokset ovat tärkeä lisä koronakriisin sukupuolittuneita vaikutuksia käsittelevään kansainväliseen tutkimukseen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa koronakriisin terveydellisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista eri mies- ja naisryhmiin ja sukupuolten tasa-arvoon yhteiskunnassa.

Hanke on jaettu neljään osahankkeeseen: Ensimmäisen osahankkeen tavoite on saada tietoa koronakriisin vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin eri väestöryhmien keskuudessa. Toinen osahanke tuottaa tietoa siitä, miten koronakriisi on vaikuttanut ja millaisia vaikutuksia sillä arvioidaan jatkossa olevan naisten ja miesten asemaan työmarkkinoilla ja heidän työoloihinsa. Kolmas osahanke tutkii vuonna 2020 tehtyjen, koronakriisin hoitoon liittyvien talouspoliittisten päätösten tasa-arvo- ja sukupuolivaikutuksia. Neljäs osahanke tutkii koronakriisin vaikutuksia hoivan jakautumiseen ja vanhempien jaksamiseen perheissä, naisiin kohdistuvaan ja perheväkivaltaan sekä koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Merita Jokela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 050 341 5487, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon

Yhteyshenkilö ministeriössä