Hyppää sisältöön

Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)

Käynnissä

Toteuttajat

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, professori emeritus Ari Salminen

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–10/2020

Korruption seurantaa täydentävien määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden tarve liittyy korruption riskitekijöiden ja erityispiirteiden hahmottamiseen vaikeasti tunnistettavilla rakenteellisen korruption osa-alueilla. Niitä ovat erityisesti suomalaisen korruption riskikohteet: julkiset hankinnat, poliittinen toimintaympäristö sekä rakennusala ja yhdyskuntasuunnittelu. Tarkastelu ulottuu hallinnon eri tasoille sekä yksityisen ja julkisen sektorin rajapintaan. Hankkeen eri vaiheisiin pyydetään laajasti sidosryhmien edustajia (esim. korruption vastaisen yhteistyöverkoston asiantuntijat, asiantuntijat hallinnon eri tasoilta, muut relevantit tahot). Sidosryhmät hyötyvät hankkeen tuloksista omassa toiminnassaan. Tuloksia voidaan hyödyntää epäeettisen toiminnan ja korruptioon viittaavan rikollisuuden tunnistamisessa, paljastamisessa ja selvittämisessä mutta myös riskiarvioissa, rikostorjunnassa, tilastoinnin kehittämisessä ja korruptiota koskevassa koulutuksessa (turvallisuusviranomaiset, muut viranomaiset, muut organisaatiot). Tuloksia voidaan käyttää myös lainvalmistelussa, päätöksenteossa, koulutuksessa sekä yhteiskunnallisessa ja tieteellisessä keskustelussa.

Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI) -projektin tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää Suomeen soveltuvia korruption määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita säännöllisen seurannan pohjaksi. Kohteena ovat rakenteellisen korruption osa-alueista erilaiset epäeettiset päätöksenteon ja vaikuttamisen muodot sekä eräiden taloudellisesti merkittävien kohteiden korruptointi yhteiskunnassa (tarjouskilpailut, poliittisen toiminnan rahoitus sekä urheiluun liittyvä korruptio). Hankkeessa kartoitetaan korruption seurannan menetelmiä ja indikaattoreita aluksi kirjallisuuden, kyselyjen ja tilastojen avulla. Indikaattoreiden valintaa, pilotointia ja arviointia tukevat projektiryhmän asiantuntemuksen ohella myös mediaseuranta, asiantuntijakyselyt, työpajat ja teemahaastattelut.

Ota yhteyttä:

Vesa Muttilainen, Poliisiammattikorkeakoulu, p. 0295 483 809, etunimi.sukunimi(at)poliisi.fi 

Suomen maakontekstiin sopivat korruptioindikaattorit ja tiedonkeruu Yleinen

Yhteyshenkilö ministeriössä