Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työmarkkinatuen ehtona. Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisterien, oppilaitosten, työvoimahallinnon ja nuorten näkökulmista

Käynnissä

Toteuttajat

Nuorisotutkimusverkosto, KELA, THL

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2020–12/2021

Työmarkkinoiden osaamisvaatimukset kasvavat ja pelkän peruskoulun varassa olevien henkilöiden työllisyys on heikompaa kuin muiden. On välttämätöntä, että peruskoulun (ja lukion) päättäviä nuoria kannustetaan ja ohjataan hakeutumaan toisen asteen opintoihin tai jatko-opintoihin. Erityisen tärkeää on ohjata ja kannustaa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia vailla ammatillista koulutusta olevia nuoria (ns. NEET-nuoria) takaisin opintojen pariin.

Yhtenä aktivointikeinona nuoret, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, ovat työttömyysturvan ehtona velvoitettuja hakemaan vuosittain vähintään kahta syyslukukaudella alkavaa opiskelupaikkaa (työttömyysturvalaki 1290/2002, 13 §). Toimiakseen tehokkaasti hakeutumisvelvoitteen pitäisi kannustaa nuoria hakeutumaan aloille, joihin nuorilla on motivaatio, valmiudet suorittaa tutkinto ja jatkaa työhön kyseisellä alalla. Muuten velvoitteella on riski lisätä koulutuksen keskeyttämistä, kuormittaa hakujärjestelmää ja oppilaitoksia ja aiheuttaa kustannuksia. Velvoite lisää myös riskiä, että oppilaitoksiin pyrkii opiskelijoita, joiden valmiudet opiskeluun eivät ole riittävät.

Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan koulutukseen hakeutumisvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta rekisteriaineistojen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. Hanke pohjautuu yleiseen ja erityiseen tutkimuskontekstiin. Yleisenä kontekstina toimii tutkimus nuorten syrjäytymisestä ja niin kutsutuista NEET-nuorista. Erityisenä kontekstina on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama ja vuonna 2012 valmistunut tutkimus, jossa selvitettiin hakeutumisvelvollisuuden kehittämistarpeita. Hanke liittyy sisältönsä puolesta laajasti ottaen nuorten syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta (NEET-status) kartoittavaan tutkimukseen. Menetelmällisesti hanke liittyy monimenetelmälliseen tutkimukseen, jossa käytetään menetelmätriangulaation lisäksi aineistotriangulaatiota.

Hankkeen tavoitteena on tutkia, toimiiko työttömyysturvalain (1290/2002) hakuvelvoite tarkoituksenmukaisesti eli lisääkö se nuorten tutkintojen suorittamista ja työhön hakeutumista. Päätavoitteeseen liittyen samalla arvioidaan hakuvelvollisuuden 25-vuoden ikärajan tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteen toteutumista voidaan mitata sen mukaan, miten tarkasti selvityksessä voidaan osoittaa nykyjärjestelmän ongelmakohtia. Toisena tavoitteena on tuottaa hakuvelvollisuuden kehittämisen kannalta olennaista tietoa (haettavien koulutusvaihtoehtojen määrä, koulutusaste). Tavoitteen toteutumista mittaa se, kuinka selkeitä ja toteuttamiskelpoisia kehittämisehdotuksia pystytään tekemään ja otetaanko niitä mahdollisesti käyttöön. Lisäksi tavoite on tuottaa tietoa nuorten näkemyksistä ja kokemuksista hakuvelvoitteesta sekä nuorten yleisesti että haavoittuvassa asemassa olevien nuorten näkökulmista. Tavoitteen toteutumista mittaa se, pystytäänkö tuomaan näkyväksi marginaalissa olevien nuorten tilanteita. Hanke tuottaa suosituksia hakuvelvoitteen kehittämiseksi.

Ota yhteyttä:

tutkimuspäällikkö Lotta Haikkola, Nuorisotutkimusverkosto, p. 044 4165 300, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi

Koulutusta vailla olevat nuoret: opiskelupaikan haku ja työttömyysetuudet

Yhteyshenkilö ministeriössä