Lahjusrikokset oikeuskäytännössä

Käynnissä

Toteuttajat

Lapin yliopisto

Rahoitussumma

119 073 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–12/2021

Lahjontarikoksia ja erityisesti kansainvälisiin liikesuhteisiin liittyviä lahjontarikoksia on tutkittu Suomessa vähän. Tällaiselle tutkimukselle on kuitenkin tarvetta, sillä lahjusrikoksia koskeva kansainvälinen sopimusverkosto on laajentunut huomattavasti viime vuosikymmeninä ja myös Suomen lahjusrikossääntelyn ala on vastaavasti laajentunut.

Suomen lahjusrikoslainsäädännöstä on muodostunut varsin sirpaleinen kokonaisuus ja etenkin ulkomaisten virkamiesten lahjontaa koskevien säännösten soveltaminen on osoittautunut haastavaksi. Haasteita liittyy ennen kaikkea näyttökysymyksiin ja myös OECD on esittänyt Suomelle OECD:n lahjonnanvastaisen yleissopimuksen soveltamiseen, näytön arviointiin ja tuomarien kouluttamiseen liittyviä suosituksia.

Suomessa on myös käynnissä korruption vastaisen strategian valmistelu. Lainsäädännön muutostarpeiden, korruption vastaisen strategian valmistelun ja lahjusrikoksiin liittyvän koulutuksen kehittämisen pohjaksi tarvitaan tutkimustietoa lahjusrikoksia koskevasta oikeuskäytännöstä Suomesta ja ulkomailta. Tietoa tarvitaan myös syyttäjille ja tuomareille tarjotusta lahjusrikoksia koskevasta koulutuksesta ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista.

Hankkeen tavoitteena on vastata edellä kuvattuun tiedon tarpeeseen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten erityisesti ulkomailla tapahtuvaa lahjontaa koskevia lahjusrikossäännöksiä on sovellettu kotimaisessa ja vertailumaiden oikeuskäytännössä.

Lisäksi tavoitteena on selvittää lahjusrikossääntelyyn ja sitä koskevaan koulutukseen liittyviä kehittämistarpeita. Kansallisen sääntelyn ja koulutustilanteen kartoittamisen ja kansainvälisen vertailun pohjalta esitetään johtopäätökset ja suositukset liittyen tutkimuksen esiin nostamiin lainsäädännön muutostarpeisiin ja koulutuksen kehittämistarpeisiin.

Tavoitteena on näin ollen tarjota tietoa ja suosituksia korruption vastaisen strategian valmistelun, lahjusrikoksia koskevien lainsäädännön muutostarpeiden arvioinnin ja korruptiota koskevan koulutuksen kehittämisen tueksi.

Ota yhteyttä:

professori Minna Kimpimäki, Lapin yliopisto, p. 040 484 4011, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Ulkomaisia lahjusrikoksia koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä