Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden pienituloisuus ja sosiaaliturvaetuudet (LAPSOSET)

Käynnissä

Toteuttajat

Kela, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

Rahoitussumma

148 325 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–9/2024

Kansallisen Lapsistrategian mukaan lapsiperheköyhyyden torjuminen ja riittävän toimeentulon turvaaminen lapsiperheille on keskeinen osatekijä lapsen oikeuksien toteutumisessa. Lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen on tärkeä tavoite myös sen vuoksi, että toimeentulovaikeuksilla on pitkän aikavälin vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Parhaillaan käynnissä olevassa sosiaaliturvauudistuksessa on keskusteltu lapsiperheiden sosiaaliturvasta ja sen uudistamistarpeista pidemmällä aikavälillä.

Sosiaaliturvan tehtävänä on turvata toimeentulo erilaisten riskien, kuten työttömyyden tai sairauden sattuessa. Lapsiperheiden köyhyys on Suomessa muita maita selvästi harvinaisempaa, koska tulonsiirrot nostavat merkittävästi pienituloisen perheiden tuloja. Lapsiperheiden pienituloisuutta voidaan kuitenkin edelleen vähentää merkittävästi. Sosiaaliturvaetuudet parantavat heikoimmin toimeentulevien ryhmien asemaa. Samalla ne myös monimutkaistavat tukijärjestelmää, eivätkä kaikilta osin huomioi perheiden monimuotoisuutta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa lapsiperheiden toimeentulosta ja tuoda esille vaihtoehtoja, miten pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa voitaisiin parantaa. Tutkimus jakautuu neljään osatutkimukseen.

Ensimmäisen osatutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva pienituloisten lapsiperheiden toimeentulosta, lapsiperheiden käyttämistä etuuksista ja eri etuuksien köyhyyttä vähentävästä vaikutuksesta.

Toisessa osatutkimuksessa tavoitteena on selvittää sosiaaliturvaetuuksien, verotuksen, lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalveluiden vaikutuksia pienten lasten vanhempien työllisyyteen ja työnteon kannustimiin.

Kolmas osatutkimus keskittyy elatusvelvollisuuden ja vuoroasumisen teemaan. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa lasten vuoroasumisen vaikutuksesta lapsiperheköyhyyteen ja elatusjärjestelmän toimivuudesta yleisesti ja erityisesti vuoroasumistilanteissa.

Neljännen osatutkimuksen tavoitteena on koota yhteen aiempi tutkimuskirjallisuus ja osatutkimusten 1-3 tuottama tieto sekä tuottaa uutta tietoa, miten ehkäistä sosiaalisten riskien aktualisoitumista lapsiperheköyhyydeksi. Tutkimuksen tulosten perusteella esitetään politiikkasuosituksia pienituloisten lapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi.

Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen, Kela, p. 050 331 3982, etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Toimet pienituloisten lapsiperheiden aseman parantamiseksi

Yhteyshenkilö ministeriössä