Hyppää sisältöön

Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

199 500 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–9/2024

Liikenteen teknologinen kehitys on edennyt viime vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Liikennesektorilla on käynnissä parhaillaan samanaikaisesti kolme teknologiamurrosta: sähköistyminen, automatisoituminen ja palveluistuminen. Kattavaa tutkimustietoa uusien liikenteen teknologioiden ja palveluiden vaikutuksista henkilöliikenteeseen on kuitenkin suhteellisen niukasti. Olemassa olevat kuvaukset ja selvitykset vaikutuksista henkilöliikenteeseen ovat usein näkökulmaltaan kapeita tai vaikutusketjut pintapuolisia. Vaikutusten monitahoisuutta ja vaikutusmekanismien yksityiskohtia on kuvattu harvoin.

Sirpaleisesta ja joiltain osin myös niukasta tietoperustasta huolimatta, liikenteen uusilla teknologioilla ja palveluilla uskotaan olevan (merkittävää) potentiaalia valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (L12) kestävyys, saavutettavuus- ja tehokkuustavoitteiden sekä liikenteen kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. Todellisen potentiaalin selvittämiseksi on tärkeää saada lisätietoa siitä mihin henkilöliikennejärjestelmän elementteihin uudet teknologiat ja palvelut vaikuttavat, mitkä ovat vaikutusmekanismit ja miten teknologiat vaikuttavat liikenteen sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutussuhteisiin.

Liikennejärjestelmään tuodut uudet teknologiat ja palvelut vaikuttavat henkilöliikenteeseen useiden mekanismien kautta, useilla eri tavoilla. Työn tavoitteena on tunnistaa keskeiset vaikutusmekanismit, joilla uudet teknologiat ja palvelut vaikuttavat henkilöliikenteeseen sekä alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Työ tuottaa vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  1. Mitkä ovat niitä liikenteen teknologioita ja liikkumispalveluita sekä niitä henkilöliikenteeseen vaikuttavia toimintaympäristön merkittäviä ja todennäköisiä muutoksia, joita työssä tulisi tutkia?
  2. Mikä on vaikutusmekanismi, jolla tutkittavat teknologiat ja palvelut voivat vaikuttaa henkilöliikennejärjestelmään?
  3. Miten tutkittavat teknologiat ja palvelut vaikuttavat alue- ja yhdyskuntarakenteeseen?
  4. Miten alue- ja yhdyskuntarakenne voi vaikuttaa tutkittavien teknologioiden ja palveluiden käyttöönottoon erilaisilla maaseutu- ja kaupunkialueilla?
  5. Millä teknologioilla ja palveluilla on eniten potentiaalia markkinaehtoiseen ja houkuttelevaan palvelumuotoiseen liikenteeseen?
  6. Mitä julkisen sektorin toimenpiteitä vaikuttavampien liikenneteknologioiden edistäminen edellyttää?

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Jo hankkeen aikana saatuja tuloksia pystyttiin hyödyntämään osana U-kirjeessä eduskunnalle koskien komission asetusehdotusta päästölaskennasta. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään logistiikan digitalisaation periaatepäätöksen päivityksessä. 

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Esko Lehtonen, VTT, p. 040 158 9548, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Teknologiamurroksen vaikutukset henkilöliikenteeseen ja aluerakenteeseen

Yhteyshenkilö ministeriössä