Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)

Päättynyt

Toteuttajat

Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti

Rahoitussumma

170 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–5/2021

Vuonna 2017 Suomessa oli ulkomaalaistaustaisia 384 000 eli 7 prosenttia väestöstä. (Tilastokeskus 2019). Ulkomaalaistaustaisten työttömyys on ollut noin kaksinkertaista ja työllisyysaste kymmenisen prosenttia alhaisempi suomalaistaustaisiin verrattuna. Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen nykytilannetta ja kehitystarpeita on tärkeä selvittää kokonaisvaltaisesti, jotta maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan olisi nykyistä helpompaa ja nopeampaa.

Sekä yksilötason taustamuuttujat että suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvät tekijät vaikuttavat maahan muuttaneiden ihmisten mahdollisuuksiin työllistyä ja rakentaa itselleen mielekäs elämä uudessa maassa. Maahanmuuttajille suunnattujen kouluttautumista ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeisenä tavoitteena on tukea tässä prosessissa ja edistää kotoutujan yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitsemia tietoja ja taitoja.

Tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla pystytään systematisoimaan ja kehittämään maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja siten, että ulkomaalaistaustaisten työllistymisaste nousee ja yhteiskunnallinen osallisuus paranee.

Tutkimuksen päätavoitteen saavuttamista tukevat osatavoitteet olivat:

  1. Selvittää kokonaisvaltaisesti, millaisia koulutus- ja työllistymispalveluita aikuisille maahanmuuttajille on tarjolla, mitkä ovat tyypillisimmät palvelupolut eri maahanmuuttajaryhmille, mihin ohjaus eri palveluihin perustuu ja miten erilaiset palvelupolut tukevat työllistymistä.
  2. Selvittää, millaisia maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen malleja Suomessa on, ja miten osaamisen tunnistamista kannattaa kehittää, sekä;
  3. Luoda mahdollisimman tarkka kokonaiskuva erilaisista palvelupoluista ja niiden uudistustarpeista.

Tutkimus lisää tietoa eri hallinnonalojen ja toimijoiden moninaisten toimenpiteiden yhteistoimivuudesta ja -vaikutuksista, samoin kuin palvelujen saatavuuden ja laadun sekä osaamisen tunnistamisen alueellisista ja toimijoiden välisistä eroista. 

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö, p. 044 781 3102, riikka.shemeikka(at)kuntoutussaatio.fi

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut

Yhteyshenkilö ministeriössä