Hyppää sisältöön

Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vennalammi-tuotannot Oy

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–3/2024

Median omistuksen ja sisältöjen moninaisuus on keskeinen viestintäpoliittinen arvo Suomen kaltaisessa läntisessä demokratiassa. Viimeaikaiset tutkimukset ja kansainväliset vertailut ovat viitanneet suomalaisen media-alan keskittyneen ja toimijoiden määrän vähentyneen voimakkaasti uudella vuosituhannella. Samanaikaisesti digitalisaatio on mullistanut kaikkien mediatoimialojen ansaintalogiikan, haastanut perinteiset mediatuotteet ja edistänyt sekä markkinoilta poistumista että konsolidaatiota maantieteellisesti rajatuilla markkinoilla.

Media-alan konsolidoitumisen ja omistuksen kasautumisen katsotaan yleisesti olevan riski sekä markkinoiden että demokratian kannalta. Markkinanäkökulmasta keskittyminen uhkaa yritysten välistä tervettä kilpailua muutamien suurten yritysten päästessä estämään markkinoiden tehokasta toimintaa. Demokratianäkökulmasta puolestaan korostuvat keskittymisen yhteiskunnalliset, poliittiset ja kulttuuriset vaikutukset sen uhatessa kansalaisten saaman tiedon laatua ja moninaisuutta.

Koska media-alan keskittymisellä on merkittäviä yhteiskunnallisia seuraamuksia, sen kehitystä on seurattava jatkuvasti. Samoin on tarpeen monitoroida keskittymisen vaikutuksia mediasisältöihin sekä pohdittava keinoja hillitä keskittymistä ja sen kielteisiä vaikutuksia media-alaan. Samoin esiintyy tarpeita tietää, mitä media-ala itse ajattelee konsolidaatiokehityksestä, sen seurauksista ja siihen mahdollisesti kohdistettavista sääntelytoimista.

Hankkeen päätavoite oli selvittää, mikä on median omistajuuden keskittymisen nykytila Suomessa. Tähän liittyen tutkimus tarkasteli empiirisesti sitä, miten uutismedian keskittyminen on vaikuttanut mediasisältöjen moninaisuuteen sekä pohti keskittymisen seurauksia tiedon tasapuolisuuden ja sananvapauden kannalta. Samalla tavoitteena oli kartoittaa, millaisia vaikutuksia keskittymisellä on kansainvälisesti havaittu olevan mediasisältöihin ja miten keskeisissä verrokkimaissa keskittymistä on pyritty hillitsemään. Edelleen tavoitteena oli haastattelujen ja kyselyn avulla selvittää, miten media-ala itse ja alan muut asiantuntijat näkevät keskittymisen vaikutukset median moninaisuudelle, tiedonsaannin tasapuolisuudelle ja sananvapaudelle.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Yliopistonlehtori Katja Lehtisaari, Tampereen yliopisto, p. 050 409 8845, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Median keskittymisen vaikutukset mediasisällön moninaisuuteen Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä