Hyppää sisältöön

Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2018–11/2019

Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät riskit ovat Suomen suurimpia terveyteen vaikuttavia tekijöitä, mutta niitä ei ole aiemmin pohdittu kattavasti elintarvikevalvonnan kustannusvaikuttavuuden kannalta. Taloudellinen taakka sairauksista ja niiden ehkäisystä jakautuu useille tahoille, eikä koko elintarvikeketjulle, ml. juomavesi, ole tehty yleiskatsausta tärkeimmistä kustannuksia aiheuttavista mikrobiologisista, kemiallista ja ravitsemuksellisista tekijöistä, vaikka kustannusarvioita onkin tehty yksittäisille elintarvikeketjun osille. 

Hankkeessa tutkittiin yhteiskunnalle, yrityksille ja kuluttajille koituneita kuluja ruokaan liittyvien tautien ja epidemioiden hoidosta sekä elintarvikkeiden ja juomaveden valvonnasta. Kansantaloudellisesti merkittävimmät ruokajärjestelmän riskit tunnistettiin kokonaisvaltaisen kustannusanalyysin perusteella ja arvioitiin, miten olemassa olevia resursseja voitaisiin suunnata kansanterveyden kannalta tehokkaimmin panostamalla eniten vaikuttaviin tekijöihin ja purkamalla sääntelyä  toisaalla.

Hankkeen päätavoitteet olivat:

  1. tunnistaa suurimmat ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät terveydelliset ja taloudelliset riskit Suomessa sekä niihin vaikuttavat tekijät,
  2. luokitella tulosten perusteella riskit ja niihin vaikuttavat tekijät riskinhallinnan priorisoimisen tueksi,
  3. kartoittaa viennille kriittiset elintarviketurvallisuustekijät ja vientiehtojen  kannalta oleelliset valvontatarpeet,
  4. laatia taloustieteellinen laskelma nykytilasta elintarvikeperäisten tautien hoidon, ehkäisyn ja elintarvikevalvonnan kulujen kannalta ja
  5. arvioida etenemisehdotusten taloudellisia vaikutuksia,
  6. tuoda esiin ensisijaiset elintarviketurvallisuuden tutkimuskohteet ja tiedonpuutteet sekä
  7. kartoittaa elintarvikelainsäädännön sallimia  joustomahdollisuuksia (norminpurku).

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief -katsaukseen (29.11.2019). 

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Pirkko Tuominen, Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 0400 211 624, etunimi.sukunimi(at)evira.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten riskinarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä