Hyppää sisältöön

Säädöskielen ymmärtäminen

Päättynyt

Toteuttajat

Kotimaisten kielten keskus, Varsovan yliopisto, Helsingin yliopisto, Maria Fremer, Riitta Suominen

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–5/2024

Säädösten ymmärrettävyys vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan ja hallinnon toimintaan sekä suoraan että säädösten perusteella laadittujen muiden tekstien kautta. Säädöskieli koetaan kuitenkin usein monitulkintaiseksi, epäselväksi ja vaikeaksi ymmärtää. Epäselvä säädöskieli heikentää kansalaisten oikeusturvaa. Se myös lisää tuomioistuinten ja muiden viranomaisten työmäärää ja kasvattaa siten julkisen hallinnon kustannuksia. Säädöksissä käytetyt ilmaukset siirtyvät usein sellaisinaan myös muihin hallinnon teksteihin, kuten ohjeisiin ja päätöksiin.

Työ suomen- ja ruotsinkielisen säädöskielen ymmärrettävyyden parantamiseksi on koko yhteiskunnan kannalta olennaisen tärkeää. Tämän työn tueksi ja tehostamiseksi tarvitaan tieteellistä tietoa säädöstekstien ymmärtämisestä ja siihen vaikuttavista säädöskielen ominaisuuksista.

Hankkeen tavoitteena oli saada suomen- ja ruotsinkielisten säädöstekstien ymmärtämisestä tieteellistä tietoa, jota voi soveltaa käytäntöön säädöskielen kehittämisessä. Tutkimuksessa hankittiin laadullisilla ja määrällisillä tutkimusmenetelmillä empiiristä tietoa siitä, miten lukijat ymmärtävät suomen- ja ruotsinkielisiä säädöstekstejä ja mitkä säädöskielen ominaisuudet estävät ja mitkä edistävät säädösten ymmärtämistä. Tutkimuksessa vastattiin erityisesti kysymykseen, millaisia eroja säädöstekstien ymmärtämisessä on ammattimaisten lainsoveltajien ja tavallisten kansalaisten välillä. Tutkimuksessa saatiin tietoa myös siitä, ymmärretäänkö suomen- ja ruotsinkielistä lakiversiota eri tavoin, onko säädösten ymmärtämisessä sääntelyalakohtaisia eroja ja mistä mahdolliset erot johtuvat. Lisäksi tutkittiin, miten hallituksen esityksen säännöskohtaisten perustelujen lukeminen vaikuttaa itse säädöstekstin ymmärtämiseen.

Tutkimustulokset auttavat kehittämään säädösteksteistä entistä ymmärrettävämpiä niin maallikoille kuin lainsoveltajille sekä rakentamaan mallia säädösten ymmärrettävyyden arviointiin. Hankkeen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite onkin parantaa kansalaisten ja ammattimaisten lainsoveltajien mahdollisuuksia ymmärtää säädöstekstejä ja näin lisätä kansalaisten oikeusturvaa ja tehostaa viranomaisten toimintaa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Osastonjohtaja Salli Kankaanpää, Kotimaisten kielten keskus, p. 0295 333 240, etunimi.sukunimi(at)kotus.fi