Selvitys sähkön omatuotantoon, energiayhteisöihin ja energiahankkeiden lupamenettelyihin liittyvistä kysymyksistä

Päättynyt

Toteuttajat

Gaia Consulting Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Rahoitussumma

149 989 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–12/2019

Uusiutuvan ja hajautetun pientuotannon määrät kasvavat merkittävästi ja niiden yleistymistä pyritään vauhdittamaan sekä EU:n että kansallisen tason toimilla (mm. älyverkkotyöryhmän ehdotukset sekä Euroopan komission RED II direktiiviehdotus). Lisäksi on tunnistettu, että globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi päästötöntä energiantuotantoa tulee lisätä merkittävästi. Samaan aikaan kuluttajat halutaan paremmin osallisiksi energiamarkkinoille mm. mahdollistamalla energiayhteisöt. Kokonaisuuden kannalta on tärkeä selvittää, mitä esteitä ja hidasteita uusiutuvan energian hankkeisiin liittyy ja mikä potentiaali energiayhteisöillä on tulevaisuuden sähkömarkkinoilla. 

Selvitystyön tavoitteena oli tarkastella  uusiutuvan energian direktiiviehdotuksen (ns. RED II) vaatimuksia ja toimenpiteitä liittyen sähkönomatuotantoon ja energiayhteisöihin sekä yleisesti vaatimuksia uusiutuviin energialähteisiin perustuviin tuotantolaitoksiin. Luvitusprosesseja ja niihin liittyviä kehitystarpeita tarkasteltiin sekä pientuotannon että suurempien tuotantolaitosten osalta. Erityisesti selvitettiin millaisia edellä mainittuihin teemoihin liittyviä esteitä tai hidasteita Suomessa edelleen on ja millaisilla keinoilla sähkön pientuotantoa, energiayhteisöjä ja yleisesti uusiutuvaa energiantuotantoa voitaisiin edistää.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (30.12.2019).

Ota yhteyttä:

Tuukka Rautiainen, Gaia Consulting Oy, p. 050 529 4184, etunimi.sukunimi(at)gaia.fi sekä Samuli Honkapuro, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, p. 0400 307 728, etunimi.sukunimi(at)lut.fi

Uusiutuvan energian direktiiviin (RED II) liittyvät selvitykset

Yhteyshenkilö ministeriössä