Hyppää sisältöön

Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi (BD-arvio)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–8/2020

Hanke tuotti tietoa seuraavan kauden (2021–2030) kansallisten ja EU:n biodiversiteettitavoitteiden koostamista varten. Hankkeen tuloksia käytetään hyväksi arvioitaessa EU:n biodiversitettitavoitteiden toteutumista ja uudelleen suuntaamista Suomen ollessa EU:n puheenjohtajamaa vuonna 2019. Suomen kansalliset ja EU:n tavoitteet tullaan linkittämään luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (ns. biodiversiteettisopimus) seuraavan kauden tavoitteisiin, joilla tähdätään monimuotoisuuden turvaamiseen vuoteen 2030 asti. Hanke tuotti tietoa siitä, kuinka hyvin Suomen biodiversiteettistrategian (2012–2020) ja siihen perustuvan toimintaohjelman (2013–2020) ehdotukset ovat toteutuneet eri hallinnonaloilla.

Hanke tuotti tietoa Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityssuunnasta ja muutoksen nopeudesta ja arvioi syitä, jotka ovat johtaneet ehdotusten toteutumiseen ja toteutumatta jäämiseen eri hallinnonaloilla. Lisäksi hankkeessa pohdittiin kansallisen strategian ja toimintaohjelman toimivuutta keinona täyttää asetetut tavoitteet, valtioneuvoston sektorikohtaisen vastuujaon toimivuutta ja onko muiden toimijoiden osallistaminen ollut riittävää sekä mitkä ovat olleet toimivia toimintamalleja. Työssä arvioitiin toimintaohjelman tavoitteiden ja seitsemään teema-alueeseen jaoteltujen ehdotusten (105 kpl) vaikutuksia mm. luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin, kuten ihmisten hyvinvointiin, sekä taloudellisen toiminnan kestävyyttä. Tuotoksina esitettiin myös konkreettisia ehdotuksia toimintamallien parantamiseksi, biodiversiteetin valtavirtaistamisen, mm. viestinnän, tehostamiseksi sekä suosituksia muuhun biodiversiteettistrategiaa tukeviin linjauksiin.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (26.8.2020).

Ota yhteyttä:

Biologi Eija Kemppainen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 274, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Kokonaisarvio biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman toteutuksesta

Yhteyshenkilö ministeriössä