Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi (BO-arvio)

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–8/2020

Hanke tuottaa tietoa seuraavan kauden (2021–2030) kansallisten ja EU:n biodiversiteettitavoitteiden koostamista varten. Hankkeen tuloksia käytetään hyväksi arvioitaessa EU:n biodiversitettitavoitteiden toteutumista ja uudelleen suuntaamista Suomen ollessa EU:n puheenjohtajamaa vuonna 2019. Suomen kansalliset ja EU:n tavoitteet tullaan linkittämään luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (ns. biodiversiteettisopimus) seuraavan kauden tavoitteisiin, joilla tähdätään monimuotoisuuden turvaamiseen vuoteen 2030 asti. Hanke tuottaa tietoa siitä, kuinka hyvin Suomen biodiversiteettistrategian (2012–2020) ja siihen perustuvan toimintaohjelman (2013–2020) ehdotukset ovat toteutuneet eri hallinnonaloilla.

Hanke tuottaa tietoa Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityssuunnasta ja muutoksen nopeudesta ja arvioi syitä, jotka ovat johtaneet ehdotusten toteutumiseen ja toteutumatta jäämiseen eri hallinnonaloilla. Lisäksi hankkeessa pohditaan kansallisen strategian ja toimintaohjelman toimivuutta keinona täyttää asetetut tavoitteet, valtioneuvoston sektorikohtaisen vastuujaon toimivuutta ja onko muiden toimijoiden osallistaminen ollut riittävää sekä mitkä ovat olleet toimivia toimintamalleja. Työssä arvioidaan toimintaohjelman tavoitteiden ja seitsemään teema-alueeseen jaoteltujen ehdotusten (105 kpl) vaikutuksia mm. luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin, kuten ihmisten hyvinvointiin, sekä taloudellisen toiminnan kestävyyttä. Tuotoksina esitetään myös konkreettisia ehdotuksia toimintamallien parantamiseksi, biodiversiteetin valtavirtaistamisen, mm. viestinnän, tehostamiseksi sekä suosituksia muuhun biodiversiteettistrategiaa tukeviin linjauksiin.

Ota yhteyttä:

Biologi Eija Kemppainen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 274, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Kokonaisarvio biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman toteutuksesta Yleinen

Yhteyshenkilö ministeriössä