Hyppää sisältöön

Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Työn ja talouden tutkimus LABORE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–5/2024

Suomessa toisen asteen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa sekä yleissivistävä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto. Ne voidaan suorittaa joko peräkkäin tai rinnakkain yhdistelmätutkintona. Yhdistelmätutkinnon suorittamisen vaikutukset opiskelijoiden koulutus- ja työmarkkinatulemiin sekä julkiseen talouteen ovat kuitenkin epäselvät. Yksilötason vaikutukset voivat riippua myös siitä, verrataanko yhdistelmätutkinnon suorittaneiden tulemia perusasteen varassa olevien, pelkän ammatillisen tai yleissivistävän tutkinnon suorittavien vai peräkkäisten tutkintojen suorittajien tulemiin.

Suomesta ei ole ollut yhdistelmätutkintoihin liittyen aiempaa yksilötason rekisteriaineistoihin perustuvaa tutkimusta. Tämän lisäksi vertailukelpoista kansainvälistä tutkimusta on saatavilla aiheesta niukasti. Eri maiden instituutiot poikkeavat huomattavasti toisistaan, jonka vuoksi Suomen yhdistelmätutkintoihin suoraan verrattavissa olevaa aiempaa tutkimusta ei ole nykyisellään saatavilla päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.

Tämä tutkimushanke pyrki muodostamaan kokonaisvaltaisen ja luotettavan arvion yhdistelmätutkinnon suorittamisen vaikutuksista. Hankkeessa huomioitiin oppilaiden valikoitumisesta eri suoritustapoihin johtuvat haasteet vaikutusarvioinnille. Valikoitumisharhaa pyrittiin minimoimaan kontrolloimalla oppilaiden taustaominaisuuksia, kuten aiempaa koulumenestystä, sekä hyödyntämällä vuosien 1992–2001 nuorisoasteen koulutuskokeilusta mahdollisesti syntyvää aika-alue-tason vaihtelua yhteistutkinnon suorittamisessa.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeessa on tuotettu tietoa toisen asteen yleissivistävän ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon suorittamistapojen vaikutuksista. Hankkeessa tuotettu tieto ns. kaksoistutkinnon suorittaneiden työurista sekä vuosina 1992-2001 toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun vaikutuksista on relevantisti hyödynnettävissä kehitettäessä koulutusjärjestelmän rakennetta tukemaan koulutuspolkujen tehokasta järjestämistä toisella asteella. Analyysien perusteella toisen asteen tutkintojen rinnakkainen suorittaminen johtaa korkeampiin vuosituloihin kuin niiden peräkkäinen suorittaminen.

Hankkeessa tuotettu tieto tukee koulutusjärjestelmän rakennetta koskevaa valmistelua ja sitä voidaan käyttää toisen asteen koulutusta koskevan päätöksenteon pohjana tehtäessä ratkaisuja useita toisen asteen tutkintoja sisältävien opintopolkujen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. Koulutuspolkujen tehokkuus on keskeinen kysymys koulutusjärjestelmän kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamisessa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkimusohjaaja Hannu Karhunen, Työn ja talouden tutkimus LABORE, p. 040 940 2779, etunimi.sukunimi(at)labore.fi

Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä