Tutkimus Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksista (EVOLUTIVE)

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

119 998 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–2/2022

Tutkimuksessa perehdytään Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksiin kansalliseen lainsäädäntöön, politiikkatoimiin, oikeuskäytäntöön ja kansallisiin ihmisoikeusrakenteisiin. Tutkimuksella on tarkoitus muodostaa kokonaisvaltainen kuva nykyisen järjestelmän toiminnasta ja vaikutuksista sekä kerätyn tiedon pohjalta ehdottaa suosituksia, joilla voidaan tehostaa sopimusten ja niiden valvontaelinten ratkaisujen toteutumista ja täytäntöönpanoa kansallisella tasolla.

Hanke keskittyy tarkastelussa erityisesti kolmeen tasoon. Ensinnäkin hankkeessa selvitetään sopimusten kansallista voimaansaattamista. Tässä yhteydessä tarkastelussa ovat vaikutukset tarvittaviin lainsäädäntömuutoksiin ja muihin voimaansaattamisen edellyttämiin uudistuksiin.

Toinen taso kohdistuu siihen, miten ihmisoikeussopimukset ovat vaikuttaneet voimaansaattamisen jälkeen eri tasoilla, on kyse sitten lainvalmistelusta, politiikkatoimista, oikeuskäytännöstä tai ihmisoikeusrakenteista.

Kolmantena kokonaisuutena on tarkastelussa sopimusvelvoitteiden täytäntöönpano ja tämän osa-alueen edelleen kehittäminen. Täytäntöönpanoa koskevan tarkastelun tavoitteet tulevat pitkälti myös nykyisen järjestelmän turvaamisessa. Ilman kansallisen tason vastuunottoa eivät nykyiset ihmisoikeusrakenteet selviä.

Suomea koskevat suositukset laaditaan siten, että ne tunnistavat kansainvälisesti vertaillen esimerkillisiä käytäntöjä ja mahdollistavat selkeän läpinäkyvän seurannan täytäntöönpanon kehittämiselle. Kokonaiskartoituksen lisäksi yksityiskohtaisempaan tarkasteluun valitaan sellaisia kokonaisuuksia, joissa ihmisoikeussopimuksilla on ollut erityinen merkitys oikeusjärjestelmän kehittämisessä.

Ota yhteyttä:

professori Jukka Viljanen, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1268, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutukset Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä