Hyppää sisältöön

Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Rahoitussumma

124 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2021–4/2023

Vaikka uusien kasvupotentiaalia omaavien innovatiivisten ja kasvuorientoituneiden yritysten (ns. gazellit) luomat uudet työpaikat ovat yhteiskunnan kannalta haluttuja ja todennettuja, tällaisia korkean potentiaalin yrityksiä on Suomessa melko vähän koko yrityskannasta ja yrittäjistä. Laajoissa selvityksissä on kuitenkin havaittu, että uusilla yrityksillä on potentiaalia uusien työpaikkojen lisäämisessä. Suomessa tämä potentiaali ei ole realisoitunut. Tämän selvityksen fokuksessa oli löytää tutkimuksen perusteella uusia keinoja alhaisen perustamisaktiviteetin lisäämiseksi ja siten kasvavien työnantajayrityksen synnyttämiseksi.

Yrittäjyydestä, yritysten perustamisaktiviteetista ja kasvusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ja mekanismeista on paljon tutkimustietoa ja -aineistoja. Yrittäjyysaktiivisuuteen ja uuden yritystoiminnan perustamiseen liittyvät selvitykset ovat tyypillisesti perustuneet joko kyselytutkimuksiin tai tilastollisiin tarkasteluihin. Tämä hanke syntetisoi olemassa olevan tiedon siten, että tuore tieto on hyödynnettävissä poliittisen päätöksenteon tukena. Tässä hankkeessa muodostettiin tilannekuva yrittäjyyden toimintaympäristöstä Suomessa perustuen systemaattiseen kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tarkasteluun sekä vuorovaikutteiseen työpajatyöskentelyyn yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Näkökulma ml. lähdeaineisto on sekä staattinen (perustuen nykyiseen kansantalouden, yritys-, jne. rakenteeseen) että dynaaminen (perustuen arvioihin ja näkemyksiin yrittäjyyden kehittämisestä).

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikön (UTU) ja sen konsortiopartnerin Teknologian tutkimuskeskus Oy:n (VTT) toteuttaman hankkeen tavoitteena oli tuottaa näyttöön perustuva selvitys yritysten perustamisaktiivisuuden tilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, erityisesti siitä, miten voidaan politiikkatoimin edistää kasvavien työnantajan yritysten syntyä Suomeen.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tuotettua tietoa tullaan hyödyntämään politiikkavalmistelussa. Tietoa voidaan hyödyntää laajastikin erityisesti yrittäjyyspolitikassa mutta myös elinkeino-, innovaatio- ja työllisyyspolitiikassa sekä muilla hallinnonaloilla toimissa, joilla on vaikutusta yrittäjyyteen. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

professori Jarna Heinonen, Turun yliopisto, p. 050 563 1713, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Yritysten perustamisaktiivisuutta koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä