Hyppää sisältöön

Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus säätövoimaan (VHS-Säätövoima)

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE

Rahoitussumma

299 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–11/2024

Energiamarkkinat ovat murroksessa sekä globaalisti että paikallisesti. Energiajärjestelmän on muututtava hyvin nopealla aikajänteellä päästöttömäksi, mikä tarkoittaa vanhoista fossiilisia polttoaineita hyödyntävistä teknologioista luopumista. Perinteisistä teknologioista järjestelmään jäävät ydinvoima ja vesivoima, joiden merkitys transitiovaiheessa jopa korostuu. Säätövoiman merkitys sähköjärjestelmässä kasvaa, kun järjestelmään kytketään runsaasti lisää tuotantomääriltään vaihtelevaa uusiutuvaa sähköntuotantoa, kuten tuulivoimaa. Oletettavasti osa tästä lisääntyvästä säätövoiman tarpeesta kohdistuu vesivoimaan erityisesti transitiovaiheessa. Pidemmällä aikajänteellä tätä painetta helpottanee uusien joustoa tuovien teknologioiden, kuten akkujen ja P-to-X:n, markkinoille tuleminen, sekä erilaiset kysynnän joustavuutta aktivoivat teknologiat ja palvelut.

Vesivoima on tärkeä osa energiajärjestelmäämme, mutta sillä on myös haitallisia vaikutuksia vesistöjen ekologiseen tilaan, ekosysteemien toimintaan ja erityisesti kalojen vaellusyhteyksiin. EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämää tavoitetilaa pintavesien hyvästä ekologisesta tilasta ei kaikissa vesimuodostumissa ole saavutettu ja tavoiteaikataulua on lykätty kolmannen vesienhoitokauden päättymisvuoteen 2027. Erityisesti voimakkaasti muutetuissa jokivesistöissä tiedonpuute hydromorfologiseen tilaan vaikuttavien lieventämistoimenpiteiden vaikutuksista lyhytaikaissäätöön ja vesivoimaan on vaikeuttanut tavoitteiden määrittämistä, ja osin myös hidastanut tavoitteiden saavuttamista uusien vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Tässä hankkeessa paikataan osaltaan tätä tiedontarvetta.

Hankkeen päätavoitteena on koota yhteen tietoa ja luoda sen pohjalta katsaus säätövoiman tarpeen ja tarjonnan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä vesivoiman rooliin säätövoiman tuottajana. Tuotettava tutkimustieto tukee merkittävän haitan määrittämistä käytännön vesienhoitotyössä.

Ota yhteyttä:

Tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 297, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutukset säätövoimaan

Yhteyshenkilö ministeriössä