Hyppää sisältöön

Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Hanken, Lapin yliopisto, Aalto yliopisto

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–4/2023

Julkisiin hankintoihin käytetään merkittävä rahamäärä vuosittain niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi Suomen osalta arvio on noin 47 miljardia vuodessa, josta kilpailluilta markkinoilta hankittu osuus on noin 2/3. Hankintojen tehokas toteutus sekä hankitun tuotteen hinnan että laadun suhteen on siis ensiarvoisen tärkeä kysymys julkisen talouden ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Hankintojen tehokkuudesta on kuitenkin esitetty erilaisia huolia, esimerkiksi kilpailun puutteen osalta, hankintaviranomaisten tavoitteiden ja kannustimien suhteen ja hankintaosaamisen puutteeseen liittyen. Se, miten hankintoja säädellään ja miten ne toteutetaan vaikuttavat olennaisesti hankintatulemiin.

Yhteishankinnat nähdään usein keinona tehostaa hankintatoimea. Tehoja ajatellaan saavutettavan esimerkiksi, koska isommat ostot voivat lisätä kohteen kiinnostavuutta ja siten kilpailua, kasvattaa ostajan markkinavoimaa, ja saavuttaa määräalennuksia tuottajien skaalaetujen kautta. Lisäksi keskittäminen voi parantaa hankintaosaamista, kannustaa tuottajia tehokkaammin vastuullisuuteen ja vähentää hankintoihin liittyviä prosessikustannuksia. Toisaalta yhteishankintoihin liittyy huolia esimerkiksi siitä, että paikallisia erityistarpeita on vaikeampi huomioida, paikallisten hankkijoiden paikallisen yrityskentän tuntemusta ei hyödynnetä, pienten yritysten voi olla vaikeampi osallistua ja monimutkaisia laatutekijöitä on vaikeampi huomioida. Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus tyypillisesti havaitsee, että yhteishankinnat laskevat hintoja merkittävästikin, toisaalta vaikkapa laatuvaikutuksista on vähemmän tietoa.

Yhteishankintojen kustannusvaikutuksista ei ole kuitenkaan aiemmin tehty kotimaista, tuoretta ja nykyaikaisia tilastollisia menetelmiä hyödyntävää tutkimusta. Tässä hankkeessa tuotettiin sellainen.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ja tarjota päätöksentekijöille uutta ja helposti hyödynnettävissä olevaan tietoa julkisten hankintojen kustannusvaikutuksista. Kustannusvaikutuksilla tarkoitetaan tämän hankkeen tapauksessa yhteydessä sekä hankintojen hintoihin, että hankkijan prosessikustannuksiin liittyviä vaikutuksia.

Ensimmäisessä työpaketissa selvitettiin saadaanko hankintojen keskittämisellä euromääräisiä kustannussäästöjä sopimushintojen kautta ja toteutuuko suurempia määriä kilpailutettaessa mahdolliset skaalaedut.

Toisessa työpaketissa arvioitiin hankintatoimen keskittämisen vaikutuksia hankinnan prosessikustannuksiin ja hankintaprosessin kokonaistyömäärään yhteishankintojen tapauksessa. Lisäksi kartoitettiin kuinka erilaiset kilpailutustavat ovat yhteydessä hankintaprosessin osapuolten prosessikustannuksiin.

Tutkimustulosten pohjalta raportissa ehdotetaan julkisten hankintojen taloudellista tehokkuutta edistäviä toimenpiteitä. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtava tutkija Janne Tukiainen, VATT, p. 0295 519 451, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi

Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus

Yhteyshenkilö ministeriössä